Mogelijk asielzoekerscentrum in Oldambt

Foto: Logo gemeente Oldambt

GEMEENTE OLDAMBT – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Oldambt het verzoek gedaan mee te werken aan de opvang van vluchtelingen.

Op basis van de internationale ontwikkelingen en de toegenomen vluchtelingenstroom ziet het college het als een morele plicht en een sociale verantwoordelijkheid van de gemeente om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. Daarom wil het college onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen een geschikte locatie gevonden kan worden voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft aangegeven dat een nieuwe locatie voor de opvang van asielzoekers voor de langere termijn wordt gezocht voor ongeveer duizend asielzoekers.

Kaderstellende rol gemeenteraad

Het college van B&W heeft een startnotitie aan de gemeenteraad aangeboden. In deze startnotitie stelt het college aan de raad de volgende beleidskaders voor:

maximaal duizend asielzoekers op één locatie;
de locatie moet voldoen aan de eisen van het COA als het gaat om bijvoorbeeld afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer;
gedurende minimaal tien jaar;
het AZC moet extra werkgelegenheid in de gemeente Oldambt opleveren;
de veiligheid van de betrokkenen is gewaarborgd.
Bespreking in gemeenteraad

De bespreking van de startnotitie staat geagendeerd voor de commissievergadering van 8 juni. Op 22 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over de kaders waarbinnen het college de realisatie van een AZC vorm moet geven.

De gemeente hecht belang aan goede communicatie met de inwoners

Zodra er meer bekend is over een mogelijke locatie zullen omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd en betrokken worden in het vervolgproces.

Bron: Gemeente Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.