..

Vereniging Groninger Monument Eigenaren verstevigt haar positie!

Foto: Vereniging van Groninger Monument Eigenaren

GRONINGEN – Sinds de oprichting van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren, in april 2017, is het aantal leden geleidelijk gegroeid. Het ledental vormt nu een solide basis om het bestuur te sterken in het feit dat zij een belangrijke groep gedupeerde eigenaren en bewoners van al het gebouwde erfgoed vertegenwoordigd.

Na een oproep onder de leden, hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor een functie in het bestuur. Deze is nu op volle sterkte. Verder is er de afgelopen maanden gewerkt aan het samenstellen van de Raad van Advies. Een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Gezamenlijk beschikken zij nu over een groot en stevig netwerk: een belangrijke basis voor het tot stand komen van toereikende oplossingen in het taaie aardbevingsdossier. Te meer daar we, qua oplossingen, verder weg zijn dan ooit.

Het bestuur van de vereniging heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het bouwen van het benodigde netwerk bij belangrijke stakeholders in het dossier. Een voorwaarde om te komen tot resultaat. Daarnaast is zij doende geweest het contact tussen de leden onderling te versterken, een activiteit die het komend jaar verder zal worden geïntensiveerd. Verder zijn er een zestal speerpunten gedefinieerd, te weten Behoud Erfgoed, Status Aparte, Eigenaar Centraal, Pragmatische aanpak, Herstel van vertrouwen en de Governance.

Het komend jaar zal middels een voorlichtingsronde aan de leden worden voorgelegd hoe de concretisering van de speerpunten er uit ziet. Belangrijk uitgangspunt is dat we van het conflictmodel naar een oplossingsmodel moeten. De vereniging wil middels dialoog en overleg tot overeenstemming komen met verantwoordelijke partijen, waarbij een effectieve besteding van (publieke) middelen uitgangspunt is. Een voltallig bestuur en Raad van Advies is hiervoor een voorwaarde. De Raad van Advies van de vereniging bestaat uit de volgende personen (in willekeurige volgorde):

Peter Breukink – directeur Stichting Groninger Oude Kerken
Marco Glastra – directeur Het Groninger Landschap
Albert Rodenboog – voormalig burgemeester Loppersum
Winfryd de Haan – de Haan Advocaten
Pieter Siebinga – ouddirecteur Restauratiefonds
Paul Meurs – deeltijd hoogleraar TU Delft Heritage and Architecture
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de volgende personen:

Derk Kremer – voorzitter
Goos Gosling Slotegraaf
Pieter Bouwman
Edwin Tiben
Marc Steenhuis
Kees Andriesse

Zowel de Raad van Advies als het Bestuur bestaat uit vrijwilligers die zeer gemotiveerd zijn om zich sterk te maken voor het behoud van ons erfgoed: dé identiteit van de provincie Groningen. Elk van de leden heeft een grote betrokkenheid: dat maakt dat het een sterk team is!

Vereniging Groninger Monument Eigenaren – VGME
De Vereniging is in 2017 opgericht en komt op voor de belangen van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden. Namens de eigenaren wil de Vereniging zich sterk maken voor een ruimhartige, zorgvuldige én toereikende afhandeling van de schadeproblematiek als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in onze regio. Onze monumenten zijn onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid en het karakter van de provincie en van groot economisch belang. Onze vereniging wordt gesteund door diverse erfgoedinstellingen in het bereiken van haar doelstelling.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.