..

Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde onaangenaam verrast door uitspraak burgemeester Cora-Yfke

Foto: Catharina Glazenburg

FINSTERWOLDE – De Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde is onaangenaam verrast  door de uitspraak van burgemeester Cora-Yfke Sikkema wat betreft zonnepark Finsterwolde.

De burgemeester schrijft: “Voornemen tot weigeren”

De afgelopen commissievergadering is uitgebreid gesproken over het zonnepark in Finsterwolde. Komende maandag staat dit punt ter besluitvorming op de raadsagenda. Ondertussen hebben we het advies gekregen dat uit de ingezette Bibob-procedure naar voren is gekomen. Die advies is negatief en het college neemt dit advies serieus.

“Dit betekent dat wij voornemens zijn de aanvraag te weigeren, waarmee de plannen voor het zonnepark met de huidige onderliggende constructie niet door kunnen gaan. “

 Wanneer het college de aanvraag weigert, en dat stelt ze in haar schrijven, dan is het voorstel daarmee van tafel. Punt. De Bibob is duidelijk: wanneer de risico’s hoog zijn in een ongewenste situatie terecht te komen, dan weiger je het voorstel. Dit betekent: over en sluiten. Maar even later schrijft zij: “De indieners van de aanvraag kunnen een zienswijze opstellen naar aanleiding van dit voornemen en eventueel met een aangepast plan komen. Het is aan de initiatiefnemers of ze dat willen.”

Zo werkt het niet. Je weigert het voorstel verder te behandelen op grond van de uitkomst van de Bibob uitspraak of, je houdt het voorstel aan en geeft aanvrager de gelegenheid de risico’s er uit te halen. Maar dan is het risico minder groot volgens het onderzoek. Hier heeft het college uitgesproken het voorstel te weigeren of klopt dit nu ook weer niet? Wat is het nu? Dit zaait enorme verwarring bij alle partijen. Dan schrijft de burgemeester vervolgens: “Met dit plan is niets mis en ook de locatie staat absoluut niet ter discussie”

Het is niet aan de burgemeester zo’n uitspraak te doen. Zij behoort boven de partijen te staan. Het is enkel en alleen aan de raad om te beoordelen of een plan wel of niet deugt. Ook worden uitspraken gedaan zonder overleg met het dorp. Weer wordt gezwegen over de sociale ravage die in het dorp is ontstaan. Weer een klap in het gezicht van ons dorp. Door de uitkomst van de Bibob procedure verdwijnt de echte discussie over het plan naar de achtergrond. Is dat de bedoeling? Er moet betere regelgeving komen waar plannen aan kunnen worden getoetst. Die moet een eind maken aan dit soort desastreuze ontwikkelingen. Tot die tijd zullen belanghebbenden en gedupeerden recht tegenover elkaar blijven staan.

Tot slot nog een vraag aan het college:

Is er op 7 mei 2019 een melding vanuit de gemeente naar ondernemers gegaan zich te melden als eventuele kandidaten voor de aanleg van het zonnepark aan de H.J. Siemonsstraat voor circa 17 hectare i.h.k. van de Europese aanbestedingsregelgeving? Kunt u verklaren hoe deze oproep bij COBOUW Bouwberichten op haar site staat terwijl er nog geen instemming is?

Ingezonden door de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.