Partij voor de Dieren ongerust over rol gemeente Westerwolde bij zonnepark

Foto: Hilvert Huizing

HARPEL, WESTERWOLDE – De Partij voor de Dieren uit zijn bezorgdheid over de rol van de gemeente Westerwolde bij de eventuele uitbreiding van het zonnepark bij Harpel.

Op 29 augustus j.l. was er in Harpel een drukbezochte informatiebijeenkomst over de uitbreiding van het zonnepark aldaar van 100 naar 180 hectare. De uitbreiding kan tot stand komen mits er voldoende draagvlak is bij omwonenden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogeheten “maatwerkmethode”. Een woordvoerder van de gemeente kreeg op deze avond de gelegenheid deze methode toe te lichten. Een goede zaak zodat alle betrokkenen – de investeerder Powerfield, omwonenden en gemeente – weten welke spelregels gelden. De gemeente heeft een regiefunctie.

In het tweede deel van de avond konden de omwonenden in groepen met elkaar discussiëren over de voorwaarden waaraan de uitbreiding van het zonnepark moet voldoen. Als voorbeelden werden onder ander gegeven het overnemen van de exploitatie van het zwembad in het Parc Emslandermeer of het tegen gereduceerd tarief plaatsen van zonnepanelen op daken van 1000 woningen. De omwonenden konden ook andere suggesties inbrengen en werden per groep bijgestaan door een medewerker van Powerfield en een ambtenaar van de gemeente Westerwolde.

De betrokkenheid van eigen ambtenaren van de gemeente Westerwolde bij dit proces baart de Partij voor de Dieren zorgen. De gemeenteraad kan straks bij de besluitvorming van vooringenomenheid beticht worden, nu de gemeente buiten de wettelijk voorgeschreven procedures zich actief bezig houdt met de voorbereiding. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat de gemeente zich moet beperken tot een onafhankelijk en objectief oordeel over door een particuliere investeerder in te dienen plannen. Als de gemeente in de voorbereiding actief meewerkt bij het – in dit geval – creëren van draagvlak voor de uitbreiding van het zonnepark dan leidt dit straks bij de vergunningaanvraag tot het keuren van het eigen vlees. De Partij voor de Dieren heeft hierover kritische vragen gesteld aan het college.

Ingezonden door Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.