Gemeente Oldambt: Extra bezuinigingen in 2023 als het Rijk niet met extra geld komt (Update)

Foto: Catharina Glazenburg

OLDAMBT – Als het Rijk niet uiterlijk vanaf het jaar 2023 met extra geld voor de jeugdzorg over de brug komt, moet de gemeente Oldambt € 1,3 miljoen extra bezuinigen.

Om preventief toezicht te voorkomen, moet er nog vóór het einde van dit jaar een besluit worden genomen over extra bezuinigingen ad € 1,3 miljoen ingaande 2023. Dat is de uitkomst van het gesprek tussen gemeente Oldambt en de Provincie Groningen. Dit toezicht houdt in dat de provincie iedere uitgave eerst moet goedkeuren en de gemeente de regie op haar begroting kwijtraakt. De gemeente wil deze situatie voorkomen.

Eén van de criteria voor het toezicht is dat uiterlijk het laatste jaar van de meerjarenraming reëel en structureel in evenwicht moet zijn. Dit betekent onder meer dat er in 2023 alleen inkomsten mogen worden geraamd die met enige mate van zekerheid ook zullen worden gerealiseerd. En ook moeten deze inkomsten structureel zijn. Dat wil zeggen dat deze inkomsten vanaf 2023 ieder jaar binnen komen.

Gemeente Oldambt voert, samen met andere gemeenten, een stevige lobby om extra middelen van het Rijk te verkrijgen. De gemeente gaat ervan uit dat, gelet op de berichten uit Den Haag, dat het tekort voor de jeugd voor een (klein) deel wordt gecompenseerd door het Rijk in 2023. Daarom wordt dat deel niet als een structureel tekort gezien en gedekt uit de reserve. De provincie heeft begrip voor deze overweging maar vindt dit onvoldoende omdat in formele zin er nog geen bericht is van het Rijk hierover. Om die reden kan de provincie (nog) niet akkoord gaan met een raming van € 1,3 miljoen extra middelen van het Rijk vanaf 2023.

Afgesproken is dat de gemeente nog voor € 1,3 miljoen andere herstelmaatregelen moet vinden. Het college komt nu met een aanvulling op het herstelplan voor dat bedrag. Hierin zijn maatregelen opgenomen die in 2023 kunnen ingaan als het Rijk tegen die tijd niet met extra middelen over de brug is gekomen. Dit wordt op 16 december in de gemeenteraad besproken.

Uiteraard blijft het college er van uitgaan dat het Rijk met extra geld over de brug komt, zodat deze aanvullende maatregelen niet nodig zijn.

Update

Mogelijke maatregelen als het Rijk niet over de brug komt

Het college van de gemeente Oldambt heeft donderdag 5 december een lijst met maatregelen naar haar gemeenteraad gestuurd. Dit zijn maatregelen die mogelijk in 2023 moeten én kunnen worden genomen als het Rijk niet bijspringt in de tekorten op de jeugdzorg. De begroting voor 2020 vertoont weliswaar een tekort, maar dat is niet erg als de jaarlijkse tekorten uiterlijk in 2023 zijn opgelost.

Provincie niet akkoord met huidige meerjarenraming

De provincie kon niet instemmen met onze ideeën over de meerjarenraming. Het bezwaar zit met name in het bedrag van 1,3 miljoen euro waarvan wij verwachten dat het Rijk deze gaat compenseren. Als compensatie van het Rijk uitblijft dan wilde het college dit tekort dekken uit de reserves. Hoewel de provincie begrip had voor de redernatie kon zij hiervoor formeel geen toestemming geven.

Waarom nu toch extra maatregelen voor 2023?

De provincie moet vóór het einde van dit jaar een besluit nemen over het toezicht voor het komende jaar. De provincie baseert dit besluit op de begroting, de meerjarenraming en het herstelplan. Het herstelplan moet voor 1,3 miljoen worden aangevuld. Als dit besluit op 16 december wordt genomen, kan de provincie dit nog meenemen in hun beslissing.

Als we onder preventief toezicht komen, betekent dit dat de provincie onze uitgaven moet goedkeuren en we geen regie meer hebben over onze eigen begroting. Het college wil daarom preventief toezicht graag voorkomen.

Niet zeker of de maatregelen op deze lijst doorgaan

De raad vergadert op 16 december over het voorstel van het college. Als de raad instemt met het voorstel, betekent dat niet per se dat er op de onderwerpen van de lijst bezuinigd gaat worden. Dat is van een tweetal dingen afhankelijk. Als het Rijk zoals verwacht met het bedrag over de brug komt, hoeven we deze aanvullende maatregelen niet uit te voeren. Daarnaast kan het zo zijn dat de raad wel instemt met dit voorstel om preventief toezicht te voorkomen, maar dat ze in 2020 er misschien wel voor kiezen om toch op iets anders te bezuinigen, zodat een bezuiniging op deze lijst niet door hoeft te gaan.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.