Open brief aan de gemeente Westerwolde, B&W en de gemeenteraad

WESTERWOLDE – Hieronder vind je een schrijven gericht aan de gemeente Westerwolde, B&W en de gemeenteraad, waar Stuw het een en ander uit de doeken doet over de procedure en de inhoud van de onderhandelingen met Powerfield over Harpel1 en Harpel2. De aanleiding is de behandeling in de gemeenteraad Westerwolde van de vergunning aanvraag voor drie zonneparken.

Aan: Het bestuur van de gemeente Westerwolde, College van B&W en Leden van de gemeenteraad

Bourtange 20 mei 2020. Betreft: uitbreiding zonnepark Vlagtwedde (Harpel II)

Geacht bestuur van de gemeente Westerwolde,
Het bestuur van Stuw heeft een aantal doelen en ambities voor de energietransitie middels zonneenergie die wij met u als bestuur van Westerwolde delen.
⦁ Dat Westerwolde in 2030 energie neutraal is.
⦁ Dat alle geschikte daken in Westerwolde in 2030 voorzien zijn van zonnepanelen.
⦁ Dat de revenuen van zonneparken maximaal terug dienen te vloeien naar Westerwolde.
⦁ Dat alle bewoners in 2030 goedkoop stroom af kunnen nemen van een regionaal energiebedrijf.
⦁ Dat bewoners rond een groot zonnepark gecompenseerd dienen te worden.
⦁ Dat zonneparken zo weinig mogelijk afbreuk mogen doen aan het fraaie landschap van Westerwolde.
⦁ Dat het de komende jaren beter gaat met de diversiteit aan dieren en planten in Westerwolde.
Vanuit deze ambities en onze visie zijn wij aan de slag om Westerwolde te verduurzamen. Wij zijn daarom blij met de financiele steun die wij van u hebben gekregen. Wij reageren op de agenda van de raad van 27 mei om onze doelstellingen dichterbij te brengen. Onze reactie is toegespitst op de aanvraag van Powerfield m.b.t. uitbreiding zonnepark Vlagtwedde (Harpel II), daar we nauwelijks betrokken zijn geweest bij de overige aanvragen.
Onze opmerkingen en suggesties komen in het kort neer op de volgende punten:
⦁ We willen snel professionaliseren en dat kan als de conceptovereenkomst tussen gemeente en Powerfield voor Harpel I van juli 2019 wordt gehandhaafd en spoedig in werking treedt.
⦁ Maak het park Harpel II ecologisch meer aantrekkelijk door de afstand tussen de rijen zonnepanelen te vergroten. Deze is nu erg krap en dient naar ons inzicht (en deskundigen) zeker 4 meter breder te zijn.
⦁ Maak het zonnepark aan de oost en zuidkant als industrieterrein onzichtbaar voor de bewoners en recreanten/toeristen. Neem de ruige gronden van Ter Borg als voorbeeld.
⦁ Zorg dat in bijzonder de bewoners van Harpel en Jipsingboertange meer aan hun trekken komen en dat aan hun wensenlijsten spoedig tegemoet gekomen wordt. Wij kunnen hun al goed bedienen uit de conceptovereenkomst van Harpel I en straks nog beter de met afspraken uit Harpel II.
⦁ U heeft de maatwerk methode aangescherpt. Dat geeft mogelijkheden voor 50% lokaal eigenaarschap van het park. Met dat lokale eigenaarschap wordt het mogelijk de bewoners van Westerwolde maximaal te laten profiteren.
Hou ook voor het zonnepark Harpel II de regel van lidmaatschap met betrekking tot de 3 km zone in stand.
⦁ Zorg dat de komende jaren de doelstellingen voor het zonnepark door een onafhankelijke partij gemonitord worden door dit op te nemen in de vergunningsvoorwaarden. We kunnen er van leren en zo mogelijk/nodig op sturen.
Al bovengenoemde punten willen we graag – zo nodig met onafhankelijke deskundigen in een aparte sessie(s) – toelichten. Een accordering van de plannen van Powerfield en anderen snijdt flink in op ons fraaie landschap en bepaalt de energietransitie voor decennia. Dit vraagt om een grondige afweging. Helaas dwingt Corona u dat in één videovergadering te doen zonder voorbereidende commissievergadering waarin de afweging helaas minder goed uit de verf komt.
We vertrouwen op uw zorgvuldige aandacht voor onze genoemde punten en zien uit naar voortzetting van de nauwe samenwerking met de gemeente voor deze grootscheepse veranderingen in het landschap, de kansen voor de natuur en de energietransitie.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de energiecooperatie Stuw,

Fer Schipper, voorzitter.

Willem Hoftijzer, secretaris.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.