Huurdersorganisatie Oldambt bezorgt over behoud woningen St Vitusstraat

Foto: Catharina Glazenburg

WINSCHOTEN – Huurdersorganisatie Oldambt zet zich in voor het behoud van de karakteristieke panden aan de St Vitusstraat in Winschoten.

Karakteristieke panden en objecten zijn net als monumenten van groot belang bij de beleving van de ruimtelijke kwaliteit van het straatbeeld. De ontstaansgeschiedenis van menig dorp is afleesbaar aan de hand van deze panden. Alhoewel deze panden geen monument zijn, zijn ze zeker waardevol en verdienen daarom bescherming.

De gemeente Oldambt is bezig met het inventariseren en aanwijzen van zulke karakteristieke panden. Dit doen ze per bestemmingsplanactualisatie. Deskundigen van Libau inventariseren in opdracht van de gemeente cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten. Een conceptlijst wordt in samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van lokale (erfgoed)verenigingen en Dorpsbelangen besproken. Er kunnen dan nieuwe panden aangeleverd worden of panden van de lijst afgehaald worden. De lijst karakteristieke panden wordt na de zomer door de gemeenteraad gelijktijdig  met het bestemmingsplan vastgesteld.

De woningen aan de St Vitusstraat horen volgens Libau op de lijst van karakteristieke panden, maar een groot deel van de bewoners is er niet gerust op en heeft het gevoel dat Acantus, als verhuurder, niet meer wil investeren in de huizen en ze wil slopen. Huurdersorganisatie Oldambt steunt deze bewoners en schreef onderstaande brief aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad van Oldambt.

Hierbij brengen wij u het volgende onder de aandacht.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, is de toekomst van de woningen in de St Vitusstraat te Winschoten in eigendom van Acantus onzeker. Vorig jaar is het blok achteraan gaan verzakken en zijn er technische maatregelen genomen om verdere verzakking te voorkomen. Verhuurder Acantus is een bouwtechnisch onderzoek begonnen om te onderzoeken hoe een en ander op te lossen is, en wat de kosten zijn.

Bewoners verkeren nu in onzekerheid wat er met de panden gaat gebeuren. Intussen heeft Libau een inventarisatie gemaakt van welke panden in Winschoten karakteristieke/monumentale waarde hebben. De onderhavige panden in de St Vitusstraat hebben 11 punten gekregen, dit is een hoge score.

De Huurdersorganisatie Oldambt verzoekt u hierbij dringend om bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan in het najaar van 2020 op te nemen dat deze panden behouden moeten blijven dit vanwege de karakteristieke waarde, maar ook omdat deze woningen onderdeel zijn van de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente Oldambt en dat deze woningen dus voor de doelgroep die aangewezen is op de sociale woningvoorraad behouden moet blijven.

De verzakking wordt door bewoners ook in verband gebracht met het slibdepot dat in de nabijheid aanwezig is. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft drie jaar geleden de gemeente Oldambt geadviseerd om drainage aan te leggen om te voorkomen dat er waterstromen richting bebouwing zou ontstaan. Dit advies is nooit opgevolgd.

Huurdersorganisatie Oldambt is van mening dat de gemeente Oldambt een inspanningsverplichting heeft naar de bewoners van de St Vitusstraat om ook het eigen handelen in deze te onderzoeken en zich sterk te maken om deze panden te behouden.

Met vriendelijke groet

Huurdersorganisatie Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.