N366Veilig in afrondende fase

N366, NIEUWE PEKELA, ALTEVEER – De verbreding van het wegvak Nieuwe Pekela – Alteveer is het laatste project van de grootscheepse infrastructurele aanpak van de N366.

In ruim elf jaar tijd zijn op de N366 lange stukken weg verbreed en zijn er twaalf ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd. Alles met het doel om een goede wegverbinding in Oost Groningen aan te leggen en om de verkeersonveiligheid op de weg tussen Veendam en Ter Apel aan te pakken.

Bij aanvang van het project werd tot doel gesteld het totaal aantal ongevallen met minimaal de helft te willen verminderen: van 100 naar 50 per jaar. Dat streven gold ook voor het aantal ongevallen met letsel en/of dodelijke afloop. In 2015 bleek uit een ongevallenanalyse die in samenwerking met de politie werd uitgevoerd, dat deze doelstellingen al werden gehaald. Het project is nog niet helemaal afgerond, maar er heeft de laatste jaren een verdere daling plaatsgevonden: in 2019 waren er 42 ongevallen en 6 slachtofferongevallen.  

Ingrijpende aanpak
De belangrijkste oorzaken van de verkeersonveiligheid waren destijds het niet verlenen van voorrang op kruisingen, het te weinig afstand houden en het verliezen van de macht over het stuur. Bovendien gebeurden er op de route regelmatig ongevallen waarbij dieren betrokken waren.

Dit vroeg om een ingrijpende aanpak. Zo werden er verspreid over de jaren twaalf ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd vanaf de aansluiting van de N366/N33 tot aan de Duitse grens. Daarnaast werd de N366 verbreed, voorzien van een bredere kantstrook / redresseerstrook waarop een ribbelmarkering is aangebracht, en werd de volledige N366 voorzien van een dubbele middenstreep met groen, de aanduiding voor autowegen. Ook werden er diverse maatregelen genomen om de hoeveelheid overstekend wild af te laten nemen.

Afrondende fase
Het wegvak Nieuwe Pekela – Alteveer was het laatste wegvak dat werd vernieuwd in het kader van het project N366Veilig. De aannemer werkte tegelijkertijd aan nieuwe geluidswallen en aan de sloten en riolering. De komende tijd wordt het project afgerond, onder andere door bomen te planten langs dit wegvak en ter hoogte van de nieuwe op- en afrit Pekela-Zuid. Een officiële afronding van het project zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.

Verkeersveilige N366
Door de aanpak van de N366 op te delen in kleinere projecten werd er naar gestreefd de impact voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Dit bleek niet altijd mogelijk. In de laatste fase van het project hadden stremmingen, omleidingsroutes en sluipverkeer duidelijk merkbare gevolgen voor omwonenden en weggebruikers. Daarom werden hier extra maatregelen getroffen om de hinder voor omwonenden te verminderen. Na openstelling van de wegvakken leek het leed snel vergeten en waren er vooral positieve geluiden te horen over de betere doorstroming op de N366.

Nieuwe situatie
Aan zowel de noordkant als aan de zuidkant van de kruising is een nieuwe op- en afrit gekomen. De nieuwe afrit van de N366 naar Nieuwe Pekela is op de plek van de oude op- en afrit gekomen. Alle op- en afritten sluiten nu door middel van een rotonde aan op de onderliggende wegen: de Onstwedderweg en Kruiselwerk. De rotonde aan de zuidkant is in het verlengde van de rotonde aan de noordkant gekomen.

Hergebruik van grondstoffen
De aannemer heeft zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt. Zo is het zand uit de voormalige op-/afrit Pekela-Zuid gebruikt voor de bovengrond van de nieuwe op- en afrit aan de oostzijde van de N366. Daarnaast is  het vrijgekomen granulaat (hoogovenslakken) hergebruikt. Bijkomend voordeel: door dit materiaal aan te brengen in de funderingsconstructie van het nieuwe asfalt, waren er minder transportbewegingen nodig en is er minder verkeershinder geweest.

Kunstwerk

Het kunstwerk bij de N366 ter hoogte van Nieuwe Pekela heeft een nieuwe plek gekregen! Door de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de N366 is het kunstwerk nu te bewonderen op de rotonde van Pekela-Zuid.

Het kunstwerk werd ontworpen door de Groninger kunstenaar B. Lugthart en het werd oorspronkelijk geplaatst op 9 juli 1990. Tijdens de grootschalige aanpak van de N366 in 2020 kreeg het kunstwerk zijn huidige, nieuwe plek. Voorafgaand aan de herplaatsing kreeg het kunstwerk een flinke opfrisbeurt, zodat het nu weer in zijn oorspronkelijke kleuren te zien is.

Het in tweeën gedeelde blauwe vlak in het monumentale kunstwerk symboliseert het landschap en het dorp. Het is gespleten, omdat de nieuwe weg het landschap in tweeën splitst. Daarnaast is het blauwe vlak een abstracte afspiegeling van de plattegrond van Nieuwe Pekela. De kern van het kunstwerk wordt omcirkeld door twee boogvormige elementen, die de nieuw aangelegde weg symboliseren. Deze leidt om de dorpskern heen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.