Ecologisch Alternatief: “Wethouder vindt mening inwoners Westerwolde niet van belang”

Foto: Jan Glazenburg

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.

In de raadsvergadering van 16 september 2020 ontraadde wethouder Van der Goot het door Ecologisch Alternatief ingediende amendement om de inwoners van de provincie Groningen (en dus ook van de gemeente Westerwolde) te informeren en consulteren voor de later vast te stellen Regionale Energiestrategie Groningen (RES).

Hij werd daarin onder andere ondersteund door de fractie van Gemeentebelangen. Deze fractie kon zich niet voorstellen op welke wijze alle inwoners om hun mening gevraagd kon worden. Bijzonder daarbij is dat de wethouder in zijn betoog zelf kwam met de mogelijkheid van een referendum. Een dergelijk standpunt bevestigt de constatering dat Gemeentebelangen Westerwolde kennelijk geen kennis heeft van alle moderne digitale technieken om vragenlijsten te versturen maar misschien nog teleurstellender, tevreden is met de huidige rolverdeling; de energiebedrijven bepalen wat er met ons landschap in Westerwolde gebeurt, het college en de raad faciliteren dat.

De gemeente Westerwolde kan veel meer doen om de belangen en de inbreng van haar inwoners te behartigen. Bij de stemming hebben behalve GroenLinks en Ecologisch Alternatief, alle andere partijen het advies van de wethouder en GemeenteBelangen gevolgd; voor Ecologisch Alternatief staat dit haaks op de uitlatingen over het belang van burgerparticipatie die deze partijen de laatste jaren gedaan hebben.

Het tweede punt van het amendement ging over onze oproep erop aan te dringen dat de rijksoverheid ervoor zorgt dat er juridisch afdwingbare regels komen om inwoners mee te laten delen in de lusten van zonne- en windparken. Alleen de fracties van GroenLinks en Ecologisch Alternatief stemden vóór. De overige 16 raadsleden stemden tegen. De inwoners bevinden zich in een afhankelijke positie en krijgen een grijpstuiver toegeworpen die niet in verhouding staat tot de miljarden subsidies en opbrengsten die de energiebedrijven ontvangen. De Noordelijke Rekenkamer heeft berekend dat het zonnepark Harpel in het eerste jaar 9 miljoen Euro subsidie ontvangt. Dat is meer dan tweemaal zoveel als er aan stroomwaarde wordt opgewekt (4 miljoen Euro). Op een totaal van 13 miljoen aan inkomsten ontvangt Plaatselijk Belang Harpel € 12.500,–.

(Bron: Rapport Noordelijke Rekenkamer “Verdeling onder hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken, Provincie Groningen”).

Op hetzelfde moment dat er een voorzichtige blijk van bewustwording in de politiek leek te zijn die zich manifesteerde in uitspraken als: er moet aandacht zijn voor biodiversiteit en er kunnen niet langer gewassen worden verbouwd op de opgeofferde landbouwgrond, wordt over 30 jaar de volgende generatie geconfronteerd met het opruimen van deze gigantische “verglaasde” oppervlakken, plaatste RTV-Noord een artikel van het Sociaal Plan Bureau over de onvrede bij burgers over gebrek aan draagvlak, participatie en betrokkenheid, met als kernboodschap “laten we voor eigen behoefte opwekken in plaats van voor heel Nederland”. Daarbij zien veel Groningers de overheid niet als betrouwbare partner en spreekt men over het “door drukken van hun zin” door die zelfde overheid.

Ecologisch Alternatief herhaalt daarom haar uitgangspunten: eerst de daken van de woningen en bedrijven voorzien van zonnepanelen, dan industrieterreinen benutten en alleen elektriciteit opwekken voor eigen gebruik. Inmiddels hebben verschillende gemeenten de koe bij de horens gevat door zelf te investeren in zonneparken waarover zij de regie voeren en waarvan hun inwoners de voordelen ondervinden; precies de handelswijze waar Ecologisch Alternatief ons college om gevraagd heeft te doen.

Harpel 1 voorziet in de energiebehoefte van 30.000 huishoudens, Westerwolde telt er 11.194. Kleinschaligheid, instemming en participatie van omwonenden dienen voorop te staan. Dit is dan ook de reden dat Ecologisch Alternatief ingestemd heeft met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het relatief kleine zonnepark Veenpark in Ter Apel.

Niet de inwoners van Groningen, maar de Groningse overheid heeft niets geleerd van de geschiedenis van de turf- en gaswinning. De door de gemeenteraad van Westerwolde in maart 2019 vastgestelde Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens is daar een voorbeeld van. De daarin beschreven maatwerkmethode om draagvlak bij omwonenden te creëren zet de inwoners per definitie op achterstand. In de raadsvergadering van 16 september 2020 trokken diverse raadsleden dezelfde conclusie (ingediende zienswijzen voor de diverse zonneparken worden tot nu toe allemaal afgewezen) en er wordt voorzichtig gepleit voor een evaluatie, nádat er straks vergunning verleend is voor maar liefst acht (8) zonneparken. Ecologisch Alternatief vindt dat te laat en pleit voor het per direct intrekken van de Beleidsnotitie en het laten verrichten van een evaluerend onderzoek door een onafhankelijke hoogleraar. Herziening van het huidige beleid is dringend noodzakelijk en daartoe wordt in de raadsvergadering van 30 september 2020 door Ecologisch Alternatief een motie ingediend.

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.