Bezuinigingen worden merkbaar in Oldambt

Foto: Catharina Glazenburg

OLDAMBT – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft de begroting voor 2021 en de tweede bestuursrapportage over 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt deze stukken op 9 november 2020. Zoals verwacht blijven de komende jaren financieel nog heel moeilijk. In de begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen. Maar de bezuinigingen die zijn afgesproken, zullen voor iedereen merkbaar en voelbaar worden. Dat is voor niemand leuk, maar helaas nodig om financieel weer gezond te worden.

Geen grote nieuwe verrassingen

Het college van B&W heeft de begroting 2021 opgesteld op basis van de kadernota 2021 – 2024. Deze kadernota is in de raadsvergadering van 29 juni 2020 uitgebreid besproken en door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de begroting. De te verwachten begrotingsresultaten voor 2021 en de jaren daarna liggen per saldo in lijn met de verwachtingen bij de kadernota.

De grootste klappers die in de begroting 2021 moeten worden opgevangen, zijn hogere kosten voor het uitvoeren van de Wmo en de jeugdhulp. Dit wordt veroorzaakt door stijging van de uurtarieven huishoudelijke hulp en loon- en prijscompensatie van de contracten jeugdhulp. Daarnaast is het, in verband met de veiligheid van onze inwoners, noodzakelijk om geld op te nemen in de begroting voor reconstructie van de Hora Siccamaweg in Midwolda en de aanpak van de essentaksterfte.

Tot en met 2022 tekorten

Voor 2021 wordt een begrotingstekort verwacht van circa € 2,5 miljoen. Dit is een fors tekort ondanks de bezuinigingen waar we voor dit en komende jaren al mee hebben gerekend. Het tekort over 2021 is al wel fors lager dan het tekort over 2020. Volgens de meest recente verwachtingen, zoals verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2020, komen we dit jaar namelijk nog uit op een tekort van ruim € 5 miljoen. Door de bezuinigingen verwachten we het tekort over 2021 dus al flink terug te dringen. Vanaf 2023 verwachten we weer een positief begrotingssaldo.

Keuzes die niemand leuk vindt!
Bezuinigen is niet leuk. De gemeente wil graag wat extra doen voor haar inwoners bóvenop datgene dat minimaal wettelijk is verplicht. Maar helaas moeten veel van die extra’s worden geschrapt. Deze passen niet meer binnen de financiële middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Een deel van de voorgenomen bezuinigingen wordt merkbaar met ingang van 2021. Zo worden onder meer het participatiefonds afgeschaft, de mogelijkheden van zorgverzekering Menzis versoberd en de indicaties huishoudelijke hulp kritisch tegen het licht gehouden. Daarentegen wordt door juist te investeren in jeugd een verlaging van de kosten voor jeugd verwacht. De subsidieregeling burgerinitiatieven wordt met ingang van 2021 beëindigd en er is minder budget beschikbaar voor onderhoud van het groen, plantmateriaal en toerisme. Ook is er minder geld beschikbaar voor de gemeentelijke organisatie en wordt de onroerend zaakbelasting verhoogd.

Samen met andere gemeenten in de strijd om meer geld vanuit Den Haag
Gemeente Oldambt is niet de enige gemeente met financiële problemen. Samen met andere gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijft de gemeente Oldambt zich inzetten om structureel meer geld van het Rijk te ontvangen.

Leefbaarheid in dorpen en wijken niet in het geding

Ondanks de financiële moeilijkheden, zijn er ook kansen voor de toekomst van de dorpen en wijken. Los van de gemeentelijke begroting, wordt er namelijk flink geïnvesteerd in leefbaarheid via het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.