Subsidie voor agrariërs om te investeren in schoon en voldoende water

Van links naar rechts: Erik van der Velde (agrariër), Nienke Homan (gedeputeerde provincie Groningen), Henk Smith (Bestuurder LTO Noord), Annette van Velde (bestuurder Waterschap Noorderzijlvest) . Foto Geert Job Sevink

REGIO – Agrariërs kunnen vanaf maandag 13 september, 10.00 uur, eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren of het vasthouden van water op landbouwgrond bevorderen. De aanvraag loopt via www.dawnoordnederland.nl.

De subsidieregeling vanuit het LTO Noord-project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’ is vrijdag 10 september officieel geopend. Dit is gebeurd tijdens een bedrijfsbezoek bij de biologisch melkveehouders Erik en Marjan van der Velde in Niehove. Dit gezinsbedrijf houdt zich bezig met duurzame landbouw, met veel aandacht voor bodem- en waterkwaliteit.

Investeringen in water- en bodemkwaliteit
Waterschap Noorderzijlvest stelt samen met de provincie Groningen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar aan agrariërs, zodat ze kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in de bodemkwaliteit. Binnen dit project is verder subsidie beschikbaar voor in ieder geval 120 agrariërs die investeringen doen in materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen voor:

  • een gezondere en vruchtbare bodem (o.a. door het verhogen van de organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur of door het toepassen niet-kerende grondbewerking);
  • preciezere landbouw (o.a. GPS-techniek, bodemscan);
  • Verbeterde waterhuishouding (o.a. met hulp van peilgestuurde drainage of boerenstuwtjes);
  • minder erfafspoeling (door de aanschaf van zuiveringssystemen voor afvalwater of het opvangen van sappen uit ruwvoeropslag);
  • minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen (o.a. door investeringen in spuittechnieken die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan).

Inschrijven voor de subsidieregeling is mogelijk vanaf maandagochtend 13 september om 10.00 uur via de website www.dawnoordnederland.nl.

Voor wie?
De subsidieregeling is voor akkerbouwers en/of melkveehouders in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Er is ruimte voor 120 deelnemers. Op alle fysieke maatregelen – met uitzondering van erfinrichtingsmaatregelen en/of zuiveringssystemen –  kan eenmalig een subsidie aangevraagd worden van maximaal 40% tot een bedrag van maximaal €10.000 per bedrijf. Ook is er ruimte voor een individueel bedrijfsbezoek wanneer daar behoefte aan is.

Kruidenrijk grasland
‘De afgelopen jaren waren voor ons uitdagend met drie droge zomers, slagregens en schade door muizen’, zegt melkveehouder Erik van der Velde. ‘Het kruidenrijke grasland hielp ons door de droogte heen, want dat deel leverde in de droge periode twee keer zoveel op als het oude grasland. Investeren in een gezondere en vruchtbare bodem heeft ons zodoende erg geholpen. Met de nieuwe subsidieregeling willen we zorgen voor een nog betere bodem en  waterkwaliteit’.  

‘Agrarisch waterbeheer is iets wat we samen moeten doen en ontwikkelen’, stelt Annette van Velde, bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest. ‘Het draagt echt bij aan het kunnen omgaan met teveel of te weinig water. Uitschieters naar te nat óf te droog zien we immers steeds vaker gebeuren. Laten we niet vergeten dat agrarisch waterbeheer ook betere resultaten voor de agrarische bedrijven oplevert. Win-win dus.”

Achtergrond
Het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’ sluit aan bij de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en focust op het verminderen van af- en uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. Het project draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Daarnaast zet het project in op een positief effect op de waterbeschikbaarheid door bewuster om te gaan met de bodem, bodemstructuur en het organische stofgehalte. Hierdoor kan landbouwgrond beter water vasthouden. De uitvoering van het project is in handen van LTO Noord. De gebiedscoördinator van LTO Noord gaat agrariërs adviseren bij het bundelen van wensen, plannen en maatregelen.

Samenwerking
De subsidieregeling komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierin werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van overheden en agrariërs die deelnemen aan dit programma. De brede samenwerking speelt een belangrijke rol bij het succes van de projecten.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.