Gezamenlijk communiqué Groninger gemeenten, provincie Groningen, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie en Veiligheid en COA inzake huisvesting vergunninghouders

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Het kabinet heeft vanwege op de verhoogde instroom van vluchtelingen en de onder druk staande opvanglocaties alle provincies gevraagd om extra opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders. 

De provinciale regietafel vluchtelingen Groningen biedt in reactie op het verzoek van het kabinet een aantal locaties aan voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. Zoals al bekend is gemaakt worden in Farmsum voor maximaal 6 maanden circa 150 asielzoekers opgevangen om de druk op Ter Apel te verlichten. Op middellange termijn wordt gestreefd om extra locaties te ontwikkelen voor ongeveer 190 asielzoekers. De betreffende gemeenten zullen hier zodra de locatie door alle partijen akkoord is bevonden nader over communiceren. De regietafel beziet de komende tijd of er aanvullende opvanglocaties mogelijk zijn. Het COA draagt zoals gebruikelijk is de kosten voor het gereedmaken van deze locaties. 


Op de langere termijn zal een aantal gemeenten locaties proberen te ontwikkelen voor de huisvesting van vergunninghouders (noot: vergunninghouders zijn vreemdelingen met een verblijfsvergunning) waarbij het uitgangspunt gezien de volkshuisvestelijke krapte is dat er sprake is van aanvullende, gemengde huisvesting voor vergunninghouders en Groningers. Duurzame bouw is hierbij het uitgangspunt, ook voor tijdelijke woningen. Het ontwikkelen van extra woonruimte is niet mogelijk zonder financiële hulp van het Rijk. Groningen en het Rijk streven er samen naar dat de regio deze financiële ondersteuning kan ontvangen voor de totstandkoming van extra woningen. De gemeente Eemdelta wordt de komende jaren ontzien met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders vanwege het reeds bestaande tekort aan zogenaamde ‘wisselwoningen’ voor de grote versterkingsoperatie. 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.