Oldambtster Programma zon en wind bijna definitief

Foto: Catharina Glazenburg


OLDAMBT – Het college van Oldambt heeft ingestemd met het Programma zon en wind. Dat betekent dat het document op de agenda van de gemeenteraad komt. Als de raad instemt, heeft de gemeente beleid waarmee ze aanvragen voor het aanleggen van zonneparken en kleine windmolens kan beoordelen.

Met hulp van inwoners en andere betrokkenen
Het Programma zon en wind is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Wethouder Jurrie Nieboer legt uit: “We hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nauw betrokken bij het maken van dit programma. Allereerst hebben we gesprekken gevoerd met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende belangenorganisaties. Daarna hebben we inwoners gevraagd om met ons mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Dat kon zowel online als op papier. De input uit de gesprekken en de vragenlijst hebben we meegenomen in de eerste opzet van het programma. Dat hebben we vervolgens gedeeld met iedereen die betrokken wilde blijven. De reacties op de eerste opzet zijn verwerkt in het programma, dat weer ter inzage heeft gelegen. Ook de reacties op de terinzagelegging hebben we weer verwerkt.”

Wat staat er in het programma?
Het Programma zon en wind biedt ruimte voor 100 hectare aan zonneparken tot het jaar 2030. Wethouder Nieboer: “Omdat we ons mooie open landschap zo weinig mogelijk willen aantasten, zien we liever zonneparken dan windmolens. Alleen kleine windmolens op boerenerven staan we toe. Het Programma zon en wind laat zien aan welke voorwaarden een zonnepark of kleine windmolen moet voldoen. Voor zonneparken geldt bijvoorbeeld dat een kwart van het terrein groen moet worden ingericht. Daarnaast moeten initiatiefnemers een draagvlakonderzoek uitvoeren onder de omwonenden. En om de omwonenden mee te laten profiteren van het zonnepark, moet minimaal de helft van de winst van het zonnepark terugvloeien naar de omgeving.”

Inspreken of vragen stellen tijdens de raadsbijeenkomst

De gemeenteraad bespreekt het programma in drie fasen: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. Op maandagavond 1 november, vanaf 20.00 uur, is de beeldvormende raadsbijeenkomst. Inwoners en andere belanghebbenden zijn zonder aanmelding welkom om mee te luisteren en om vragen te stellen over het programma. Inspreken tijdens de raadsbijeenkomst kan ook. Insprekers kunnen zich aanmelden via een e-mail naar griffie@gemeente-oldambt.nl. De raad besluit na de beeldvormende bijeenkomst of het Programma zon en wind door gaat naar de oordeelsvormende en uiteindelijk de besluitvormende vergadering. De eerstvolgende oordeels- en besluitvormende vergadering staat gepland op maandagavond 15 november.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.