Staan tekorten aan bouwmaterialen toekomstige woningbouw in onze provincie in de weg en biedt circulair bouwen daarbij een oplossing?

Foto: GroenLinks Groningen

GRONINGEN – De Groningse Statenfractie van GroenLinks vraagt aandacht voor het dreigende tekort aan grondstoffen voor de bouw van nieuwe woningen. Door het teruglopen van winning hiervan komen mogelijk ook de woningbouwambities in gevaar. Om dit te voorkomen wil GroenLinks inzetten op het hergebruiken van bestaande grondstoffen en het inzetten van duurzame en hernieuwbare alternatieven. Ook benadrukt zij het belang van de facilitatie van alternatieve woningbouw, in de vorm van Tiny Houses en het omvormen van leegstaand (agrarisch) onroerend goed tot woningen of appartementen. De partij stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. 

In een artikel van NRC Handelsblad van 24 november jl. wordt alarm geslagen: er dreigen tekorten aan primaire bouwmaterialen (zand en grind) voor de bouw van woningen te ontstaan, doordat provincies bewuster omgaan met het afgeven van winningsvergunningen. Hiermee kan mogelijk een groot probleem ontstaan bij het volbrengen van de woningbouwambitie. GroenLinks wil daarom weten of door een tekort aan bouwmaterialen problemen te verwachten zijn bij de toekomstige bouw van woningen in de provincie Groningen.  

Statenlid Stephanie Bennett: “We staan de komende jaren voor een enorme woningbouwopgave, waarbij tienduizenden woningen in onze provincie gerealiseerd moeten worden. Als er een dreigend tekort aan bouwmaterialen is, dan is dat op zijn zachtst gezegd zorgelijk.”  


Haar fractie-collega Bas de Boer vult aan: “Voor het tegengaan van de huidige woningcrisis, en met de ambities uit het Deltaplan voor het Noorden op de horizon, is het van groot belang dat de beschikbaarheid van bouwgrondstoffen zo snel mogelijk in kaart gebracht wordt.” 

Een mogelijke oplossing zou volgens de GroenLinksfractie gezocht kunnen worden in het bouwen met circulaire bouwmaterialen (hernieuwbaar en recyclebaar). Het provinciaal beleid is er al op gericht om dergelijke materialen optimaal te gaan gebruiken. Daarnaast krijgen provincies door de invoering van de Omgevingswet ook te maken met bepaalde verplichtingen op dit gebied. GroenLinks wil daarom weten of de provincie een kans ziet om over te schakelen op het bouwen met recyclebare materialen en om dit nog meer te stimuleren.

Statenlid Melissa van Hoorn: “Wij zien graag dat de provincie op korte termijn een helder doel stelt met betrekking tot  het inzetten van hernieuwde materialen in de woningbouw. Van herbestemming tot hergebruikbare materialen: het zou mooi zijn als de provincie kiest voor het maximaal haalbare en dus een doelstelling van boven de 30% formuleert.”

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.