GroenLinks-Statenfracties in het Noorden spreken zich uit tegen sluiting afdeling (kinder)hartchirurgie UMCG (Update)

Foto: Tedo Swarts

GRONINGEN – De Statenfracties van GroenLinks provincie Groningen, GrienLinks Fryslan en GroenLinks Drenthe spreken zich stellig uit tegen het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge om de afdeling (kinder)hartchirurgie van het UMCG te sluiten. Hiermee willen ze zich nadrukkelijk scharen achter de door het UMCG geuite zorgen over de sluiting van de afdeling. 

Met het verdwijnen van deze zorg valt een groot gat in het aanbod van noodzakelijke zorg voor noordelijke hartpatiënten.  

Statenlid Stephanie Bennett (Groningen): ‘De op handen zijnde sluiting vinden wij als GroenLinks onbegrijpelijk. De zorg in het Noorden verschraalt al jaren en het valt aan noordelijke hartpatiënten en hun ouders niet uit te leggen dat ze straks voor operaties en controles uren moeten reizen, terwijl er nu uitstekende zorg beschikbaar is in het UMCG.’ 

Met het verdwijnen van de afdeling hartchirurgie ontstaat er niet alleen op het gebied van hartzorg een gemis, meer zorg komt hierdoor in het gedrang. Zo kunnen longtransplantaties bij kinderen geen doorgang meer vinden en hartchirurgen zijn ook onmisbaar bij het aansluiten bij een hart-longmachine.

Niet alleen patiënten uit de provincie Groningen worden geraakt door de sluiting. 

Ria Haan (Drenthe): ‘Het sluiten van de afdeling (kinder)hartchirurgie heeft grote gevolgen voor kinderen en hun gezinnen in de noordelijke provincies. GroenLinks Drenthe streeft naar bereikbare zorg, samen met patiëntenorganisaties, gezondheidszorg en gemeenten. Daar hoort de specialistische zorg die het UMCG levert ook bij en daarom mag deze afdeling niet gesloten worden. Dan wordt de zorg in het Noorden namelijk uitgekleed.‘

Charda Kuipers (Friesland): ‘Het is verbijsterend dat jarenlang opgebouwde expertise met één pennenstreek dreigt te verdwijnen. We moeten juist zuinig zijn op regionale en specialistische zorg voor kwetsbare patiënten. Het ontwricht de gezinnen, de ouders, die nu al op afstand hun kwetsbare kind moeten bijstaan. De reisbelasting bij acute nood én bij het traject dat volgt wordt veel te groot wanneer deze zorg niet meer beschikbaar is in Noord-Nederland.’ 

Een petitie tegen de sluiting van de afdeling werd in enkele dagen al 150.000 keer getekend. De petitie is te vinden op www.petities.com, onder ‘laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven’.  

Update

De Statenfracties van het CDA in Groningen, Friesland en Drenthe hebben eveneens verontrust kennisgenomen van de voorgenomen sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG. De drie noordelijke fracties hebben hierover gisteravond en vanmorgen bijgevoegde schriftelijke vragen gesteld:

De CDA-Statenfracties in Groningen, Drenthe en Fryslân hebben met
verontrusting kennisgenomen van de berichtgeving in de media over het
voornemen om de academische ziekenhuiszorg in Noord-Nederland te beperken.
Het op niveau houden van de kwaliteit c.q. kwantitatief genormeerde ingrepen
moet volgens de media, althans voor wat betreft het ministerie van
Volksgezondheid, brengen tot centralisatie van de (kinder)hartchirurgie en –
cardiologie in respectievelijk Rotterdam (Erasmus MC) en Utrecht (UMCU).

De implicatie van dit voorgenomen besluit van de Minister van Volksgezondheid
om daarmee de centra voor (kinder)hartchirurgie -en cardiologie in respectievelijk
Leiden en Groningen te sluiten is niet te billijken. Behoud van een goede
infrastructuur op het gebied van de (intramurale) zorg levert in Noord-Nederland,
naast de beste spreiding van deze zorg, voor ons een noodzaak op tot een
heroverweging. Noord-Nederland wordt onevenredig zwaar getroffen bij het
verder afschalen van dit soort van cruciale ziekenhuiszorg. De
(kinder)hartchirurgie en -cardiologie moet op academisch niveau voor Noord-
Nederland regionaal goed bereikbaar blijven voor de patiënten. Het doorvoeren
van dit voorgenomen besluit betekent een onaanvaardbare verslechtering van
zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten. Het CDA heeft daarom de volgende
vragen.

Vragen aan GS:
1. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om bij de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport te informeren of de berichtgeving juist
is en zo ja dan aan te dringen op een heroverweging met betrekking tot dit
voorgenomen besluit?
2. Wil het College van Gedeputeerde Staten de minister verzoeken bij die
heroverweging de spreiding van de (kinder)hartchirurgie – cardiologie en de beschikbare kwaliteit, kennis en kunde van het UMCG mee te wegen
om te komen tot het standpunt dat deze zorg in Noord-Nederland i.c.
fysiek in Groningen dient te blijven?
3. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid de discussie ook bij de
zogenaamde regietafels zorg in elk geval voor de provincies Drenthe,
Fryslân en Groningen -eventueel aangevuld met Overijssel- i.s.m. het ROAS
en de andere betrokken stakeholders te agenderen?
4. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid de formateur te verzoeken
deze discussie te betrekken in de mogelijkheden voor regionale
ontwikkelingen rondom leefbaarheid en gezondheidszorg zoals die zich
aandienen vanuit het nu voorliggend regeerakkoord?
In afwachting van uw reactie. Met hartelijke groet,

Namens de CDA Statenfractie,

Robert de Wit

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.