Ingezonden artikel van een bezorgde burger uit Westerwolde

Foto: Johannes Velthuis (archieffoto)

WESTERWOLDE – We lazen vandaag een ingezonden artikel van ‘uw bezorgde voedselmaker’. De schrijver is
duidelijk bezorgd over de toekomst. Wij delen die zorg. We zijn inderdaad kwetsbaar (geworden). Na twee jaar pandemie en nu de oorlog in Oekraïne met de daarbij behorende gevolgen zien we soms ook niet meer dat er naast al deze ellende ook nog veel moois is op de wereld.

Dat moois behoeft bescherming, want dezelfde veroorzakers van de pandemie en de ellende in Oekraïne, te weten de mens, is hard bezig dat moois te verwoesten. Het laatste IPCC klimaatrapport (2020) is nóg alarmerender dan de vorige: de temperatuur op aarde stijgt sneller dan eerder gedacht en de invloed van de mens daarop is niet meer ‘zeer
waarschijnlijk’ maar ‘onbetwistbaar’. Verder waarschuwt het rapport dat alleen drastische maatregelen de opwarming kunnen beperken, wat niet veel anders betekent dan dat de co2 uitstoot (en de uitstoot van andere broeikasgassen) drastisch omlaag moet.


Even terug naar de ingezonden brief. Daarin wordt gesteld dat het niet de boeren zijn die zorgen dat er niet gebouwd kan worden, maar de ‘linkse kliek’. Graag zetten we daar een aantal feiten tegenover. De landbouwindustrie is verantwoordelijk voor het produceren van maar liefst 16% van de totale uitstoot van broeikasgassen op de wereld. Hierdoor is deze industrie verantwoordelijk voor meer uitstoot dan alle uitlaatgassen van al het transportverkeer wereldwijd (Global Warming: Role of Livestock | SpringerLink). Stikstof van deze sector zorgt ervoor dat de diversiteit van planten en insecten drastisch afneemt. Eenderde van de grond, geschikt voor landbouw, is inmiddels volledig uitgeput door intensieve landbouw. Tweederde van alle landbouwgrond wordt gebruikt als weiland voor
grazende dieren óf de teelt van veevoer. Hiervoor is in Nederland al veel natuur gesneuveld, maar ook op grote schaal wereldwijd. De enorme hoeveelheid voedsel dat gebruikt moet worden om de productiedieren te voeden (dat zijn er zo’n 70 biljoen , zorgt ervoor dat de co2 voetafdruk van deze sector in werkelijkheid nog veel groter is. Tevens wordt in Nederland jaarlijks ongeveer 9 miljoen kilo landbouwgif gebruikt. Deze pesticiden zijn veel gevaarlijker en schadelijker voor mens, dier en milieu dan tot nu toe werd gedacht.

”Land is meer dan economie. We moeten een stap terug doen en de manier waarop we met land omgaan veranderen. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Onze keuzes kunnen het verschil maken”, aldus uitvoerend secretaris Monique Barbut van de Verenigde Naties. Het tij kan gekeerd worden door efficiëntere planning en duurzame (voornamelijk
plantaardige) landbouwpraktijken waarbij boeren geholpen moeten worden om deze transitie te maken en anders te denken en te acteren dan de generaties vóór hen die met de huidige werkwijze de landbouw naar deze klimaat afgrond heeft gebracht.


Gezonde ecosystemen zorgen voor essentiële behoeften. Zo zorgen planten er bijvoorbeeld voor dat zonne-energie wordt omgezet in voor andere levensvormen belangrijke voedingsstoffen, breken bacteriën organisch materiaal af waardoor planten een gezonde bodem hebben om op te groeien en zijn bestuivers essentieel voor de voortplanting van planten, en dus van levensbelang voor onze voedselvoorziening. Ook is de watercyclus afhankelijk van levende organismen. Samengevat: biodiversiteit is van belang voor onze leefomgeving. Het zorgt voor zuivere lucht en water, een goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Het helpt tegen klimaatverandering en het vermindert de impact van natuurrampen.

De brievenschrijver adviseert de linkse kliek links te laten liggen tijdens de aankomende verkiezingen. Zij zouden ervoor zorgen dat boeren familiebedrijven kapot gemaakt worden en zij klimaatdoelen belangrijk vindt. Wellicht is het toch verstandig om bij de keuze op links of rechts verder te kijken dan je neus lang is. Links víndt klimaatdoelen inderdaad belangrijk, maar is dat niet een nobel streven voor ons allemaal? De toekomst van de generaties na
ons staat op het spel. Als we de wereld leefbaar willen houden, zullen we met zijn allen een transitie moeten maken: anders consumeren, anders produceren. Het doel van links is niet de boeren kapot te maken, het doel is de boeren op een andere manier te laten produceren. Zodat onze planeet niet alleen leefbaar blijft voor onze generatie, maar ook voor onze kinderen.

Ingezonden door: Hester Brandes- Boers (Bellingwolde) en Petra Koorn (Oudeschans)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.