Ecologisch Alternatief: Bos met rijke flora en fauna opgeofferd voor natuurbegraafplaats

Foto: Catharina Glazenburg

LAUDE – Hieronder leest u een persbericht die is ingezonden door Ecologisch Alternatief, met als titel: Bos met rijke flora en fauna opgeofferd voor natuurbegraafplaats.

Op woensdag 11 mei 2022 valt vermoedelijk definitief het doek voor het natuurbos bij Laude. Dan zal de gemeenteraad van Westerwolde met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan, die het mogelijk maakt dat het natuurbos in gebruik genomen kan worden als natuurbegraafplaats. “Een waardeloos stukje grond”, zo vond de ambtenaar tijdens een informatieavond in 2021, vooruitlopend op het wederom willen meewerken aan het vernietigen van een stuk natuur met unieke flora en fauna, uit economische motieven; in dit geval de realisatie van een natuurbegraafplaats.

Illegale voorbereidende werkzaamheden
Ruim een jaar geleden is begonnen met voorbereidende werkzaamheden als kappen van bomen en de aanleg van paden; werkzaamheden die ook tijdens het broedseizoen doorgingen. Een eerste concept van een ter inzage gelegde bestemmingsplanwijziging uit november 2020 kon niet op instemming van de provincie Groningen rekenen. De ene overheid (provincie Groningen) zag zich in december 2020 genoodzaakt een proces te beginnen tegen de andere overheid (gemeente Westerwolde) met het indienen van een formele zienswijze door Gedeputeerde Staten. Na een jaar ambtelijk overleg tussen beide overheden was er nog altijd geen werk gemaakt van de voorwaarden, die de provincie gesteld had voor instemming met deze plannen. Een aanlegvergunning voor de werkzaamheden in het bos ontbrak, met als gevolg dat de gemeente Westerwolde genoodzaakt was, onder druk van Ecologisch Alternatief die hier vragen over stelde, in november 2021 de werkzaamheden stil te leggen.

Draagvlak
De wethouder gaf als antwoord op onze vraag of er wel onderzoek gedaan is naar draagvlak en op welke manier: het creëren van draagvlak ligt voornamelijk bij de initiatiefnemer van de plannen; wat in de praktijk betekent dat als dat niet gebeurt of slechts een enkele inwoners naar zijn /haar mening wordt gevraagd, daar geen gevolgen aan zijn en inwoners dus niet gehoord worden. Veel mensen kwamen dus pas achter de plannen door de steeds groter wordende stapel gekapte bomen, het groot materieel en de herrie van zagen. Niet voor niets vindt Ecologisch Alternatief dat, net als bij vergunningen, wanneer een initiatiefnemer zich bij de gemeente meldt, voor dat er (vergevorderde) afspraken gemaakt worden, van deze plannen melding wordt gemaakt zodat omwonenden weten wat er in hun leefomgeving staat te gebeuren: bijvoorbeeld meer verkeer, geluid, verdwijnen van natuur, flora, fauna of wandelgebied omdat openbare ruimte eigendom van een bedrijf wordt. Een goed en behoorlijk gemeentebestuur zet zich in voor zijn inwoners en wil graag weten hoe zij denken over plannen die ingrijpen in hun leefomgeving en vindt draagvlak daarom een belangrijk toetsing criteria om daarachter te komen.

Legalisatie achteraf
Vanaf december 2021 werden de puntjes op de “i” gezet: een aanlegvergunning werd aangevraagd en verstrekt door de gemeente Westerwolde. In de maanden daarop verschenen vuistdikke rapporten (gemaakt in opdracht van en betaald door de realisator van de natuurbegraafplaats), waaruit zou blijken dat de aanleg geen afbreuk doet aan alle waarden waar de gemeente voor zou moeten staan. Eind maart 2022 heeft de provincie alsnog haar goedkeuring gegeven aan de plannen en afgezien van het zo belangrijke ecologische rapport waarom gevraagd werd. Daarmee worden alle voorbereidende werkzaamheden, die in de afgelopen veertien maanden voor de aanleg van de natuurbegraafplaats zijn uitgevoerd en waarmee zonder vergunning aan begonnen is, achteraf gelegaliseerd. Het sluitstuk in deze legalisatie achteraf is de vaststelling van een gewijzigd bestemmingsplan door de gemeenteraad op 11 mei 2022. Althans, Ecologisch Alternatief zou blij verrast zijn als na alle investeringen door de realisator van de natuurbegraafplaats de gemeenteraad niet zou instemmen met de bestemmingsplanwijziging.

Nieuwe regelgeving provincie Groningen
Helaas kwam nieuwe regelgeving van de provincie te laat voor het Lauderbos. Het is in de provincie niet langer toegestaan bestaand natuurgebied om te vormen tot een natuurbegraafplaats, zoals nu in het Lauderbos gebeurt. In de toekomst mogen natuurbegraafplaatsen alleen aangelegd worden aansluitend aan bestaand natuurgebied, met als doel het areaal natuurgebied in de provincie te vergroten. Mensen die na hun overlijden op een natuurbegraafplaats begraven willen worden dragen op deze manier bij aan de uitbreiding van een natuurgebied in plaats van de vernietiging daarvan en dat zal voldoening geven, zeker in een tijd waarin natuurgebieden steeds schaarser en bedreigd worden.

Ingezonden door Fractie Ecologisch Alternatief

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.