Jan Hebers bij zijn vertrek benoemd tot erelid v.v. Westerwolde

Foto: Harm Jan Pleiter

VLAGTWEDDE – Bij zijn al geruime tijd geleden aangekondigde vertrek als voorzitter van de v.v. Westerwolde is Jan Hebers benoemd tot erelid van de vereniging. Deze onderscheiding viel hem maandagavond 23 mei ten deel tijdens de redelijk goed bezochte Algemene Ledenvergadering, welke in de kantine plaatsvond.

Na ongeveer twintig jaar bestuurslidmaatschap, waarvan diverse jaren voorzitter ad-interim en de laatste ruim twaalf jaar voorzitter, heeft Hebers besloten het wat dit betreft iets rustiger aan te willen gaan doen. Onder zijn leiding heeft de vereniging een aantal grote veranderingen en vernieuwingen doorgemaakt. Zo werd ongeveer tien jaar geleden sportpark De Barlage compleet gerenoveerd en kon er door het afstoten van de velden in Bourtange in Vlagtwedde een nieuw kunstgrasveld worden gerealiseerd. Ook ondergingen zowel de kleedkamers als de kantine een grootscheepse verbouwing, waardoor er nu met de nodige trots kan worden gesproken van een prachtig voetbalcomplex. Ook zorgde hij ervoor dat de vereniging momenteel een commissiestructuur kent, hetgeen de organisatie van tal van zaken ten goede komt. Bij dit alles was Hebers de kartrekker die met tomeloze inzet er voor gezorgd heeft dat de v.v. Westerwolde een meer dan volwaardig sportpark ter beschikking heeft en tevens een goede organisatiestructuur kent. Met recht dat de leden van de vereniging hem dan ook hebben benoemd tot erelid. Met zichtbare emotie nam Hebers zijn oorkonde, pen met inscriptie en een mooie bos bloemen dan ook in ontvangst.

Tijdens de algemene ledenvergadering droeg Hebers de voorzittershamer over aan Gert Luijten. Mede door zijn voetballende zoons is Luijten de afgelopen jaren steeds nauwer bij de vereniging betrokken geraakt en maakte dan ook al een aantal jaren deel uit van de jeugdcommissie. De overige bestuursleden en de leden zijn dan ook erg blij dat er iemand binnen de club gevonden is die de komende tijd de leiding op zich wil nemen. Verder werd Martin Boer benoemd als nieuw bestuurslid en vond er een functiewisseling plaats tussen vader en dochter Geukes. Erik Geukes gaat zich het komend jaar bezig houden met de verdere verduurzaming van het sportcomplex en Karolien Geukes werd benoemd tot penningmeester van de vereniging. De komende tijd zal het bestuur streven naar een complete en passende functieverdeling binnen hun organisatie.

De vergadering kende verder een goed verloop. De verschillende verslagen werden op vlotte wijze afgehandeld. Uiteraard werd er links en rechts wel een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, maar deze verhinderden niet dat de verslagen goedgekeurd konden worden. De vergadering verleende de penningmeester decharge en uit zijn verslag bleek dat er de komende tijd zelfs ruimte is om te investeren. En dat na twee turbulente jaren waarin de tot beperking leidende coronamaatregelen voetballen en andere activiteiten op De Barlage weinig tot niet mogelijk maakten. Opvallend was het dat met name  van de kant van de jeugd de belangstelling voor deze ALV groot was. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, is hierbij een understatement.

Naast het feit dat Jan Hebers werd benoemd als erelid, werden er ook nog diverse andere oorkondes uitgereikt aan leden die minimaal 25 jaar lid van de vereniging zijn en op haar of zijn manier een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het reilen en zeilen binnen de club. Met name de door het hoofdbestuur gecreëerde en dus nieuwe oorkonde “Lid van waarde” werd aan verschillende leden overhandigd.

Conclusie van deze eerste ALV sinds oktober 2019 kan zijn dat de leden op een prima en voor een groot deel zelfs verrassende manier werden bijgepraat door het hoofdbestuur. Met vertrouwen kan er worden uitgekeken naar de volgende ALV die normaliter in oktober zal plaatsvinden. Dan zal blijken of de ook deze avond gepresenteerde begroting voor dit seizoen en andere plannen binnen de vereniging op een verantwoorde manier kunnen worden afgesloten en / of voortgezet en of het nieuwe bestuur onder leiding van Luijten intussen haar draai heeft gevonden. En dit alles met in het achterhoofd dat er op De Barlage nog tal van zaken staan te gebeuren om het voetballen in Vlagtwedde op een zo hoog en goed mogelijk niveau te laten voortbestaan.

Ingezonden door Harm Jan Pleiter

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.