Persbericht naar aanleiding van de motie “Energietoeslag en verduurzamingsmaatregelen” PvdA Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Op initiatief van de Partij van de Arbeid heeft de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde woensdagavond in haar raadsvergadering de motie “Energietoeslag en verduurzamingsmaatregelen” besproken. Deze motie had tot doel om mensen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen. De rijksoverheid heeft de eenmalige energietoeslag in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300. De € 800 is reeds overgemaakt naar betrokkenen en de resterende €  500 zal in oktober worden uitgekeerd. Dit is in de ogen van de PvdA onvoldoende. We zijn van mening dat we meer moeten doen!

Uit de discussie is gebleken dat meer fracties het zelfde gevoel hebben en bereid zijn deze motie mede in te dienen. Tijdens de discussie kwam ook naar voren dat een zg. steunfonds misschien een betere oplossing zou kunnen zijn. In overleg met het college van burgemeester en wethouders is naar voren gekomen dat er in een termijn van ongeveer twee weken een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd hoe e.e.a. het beste kan worden ingericht. Tijdens een extra raadsvergadering zal hierover worden beslist. In afwachting hiervan heeft de PvdA de motie voorlopig ingetrokken.

Zoals bekend is de landelijke overheid bezig met een prijsplafond bezig voor energie waarbij het maar zeer de vraag is of dit positief uitpakt voor mensen met een laag inkomen. Dit plafond neemt de nood op korte termijn niet weg. In veel gevallen wonen deze inwoners in slecht geïsoleerde woningen. Ook hier wil de PvdA helpen in de vorm van een tegemoetkoming om de woning beter te isoleren. 

Doordat alleen mensen tot 120% bijstandsinkomen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor energiekosten werd met de motie getracht mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm ook financieel tegemoet te komen.

De tegemoetkoming van € 1300  voor de groep welke valt onder 120% van de bijstandsnorm vind de fractie onvoldoende en stelt voor om dat te verhogen met € 500. Voor de groep 120% tot 150%, de groep die helemaal geen recht hebben op een tegemoetkoming, stellen we ons voor dit in gestaffelde vorm te doen.

De PvdA beoogde met deze motie dat het college met de onderstaande opsommingen op korte termijn aan de slag zou gaan.

  • zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per 1 oktober 2022, op aanvraag een gestaffelde energietoeslag toe te kennen aan inwoners met een inkomen van 120% tot 150%;
  • de groep tot 120% boven de landelijke toeslag van € 1300,- nog extra € 500,- gemeentelijke toeslag toe te kennen;
  • de groep van 120%-130% een bedrag van € 500,- toe te kennen

(inkomen tot € 1794,39 voor een gezin of € 1256,07 voor een alleenstaande)(betreft ongeveer 1400 personen);

  • de groep van 130%-140% een bedrag van € 300,- toe te kennen;
  • de groep van 140%-150% een bedrag van € 200,- toe te kennen;
  • deze mogelijkheid actief te communiceren richting de inwoners;
  • vanuit de gemeente actief inwoners persoonlijk te benaderen bij signalen van financiële problemen (na signalen vanuit de energie, huur en zorg);
  • de toeslagen te betalen uit de bestemmingsreserve duurzaamheid;
  • in begrotingsraadsvergadering van 9 november 2022 de raad voor te stellen uit de algemene reserve een bedrag van € 2.000.000,- voor bovenstaand doel toe te voegen aan de bestemmingsreserve duurzaamheid;
  • deze bestemmingsreserve zowel voor de toeslagen als wel voor financiële tegemoetkomingen ten behoeve van verduurzamings-maatregelen aan te wenden.

De beschikbare gelden willen we tevens aanwenden voor de zg. quick wins zoals het aanbrengen van  tochtstrippen dit om de energiekosten voor mensen ook omlaag te brengen.

Gelukkig denkt de meerderheid van de gemeenteraad er net zo over en kan het college met de beschikbare gelden aan de gang.

De gemeente zorgt ervoor dat u bovenop de € 800 de extra compensatie van € 500 krijgt.

Als iemand denkt hier recht op te hebben en nog niets heeft ontvangen kan contact opnemen met zijn of haar gemeente.

Ingezonden door Partij van de Arbeid Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.