Het Mussel Aa kanaal wordt gebaggerd

Foto: Bé Eelsing

VEELERVEEN – Volgende week gaat het baggeren van het Mussel Aa kanaal van start.

Het Mussel Aa kanaal loopt vanaf Musselkanaal naar het Ruiten Aa kanaal in Veelerveen en is 17,5
kilometer lang. Het is een belangrijke aan- en afvoerleiding voor Westerwolde. Het kanaal is geen
officiële vaarweg, maar er kan vanaf het Ruiten Aa kanaal wel tot de brug bij Veele gevaren worden.
De ophoping van slib op de bodem van het kanaal zorgt ervoor dat het beschikbare profiel voor afvoer
van water onvoldoende is waardoor er opstuwing veroorzaakt wordt. Baggeren van het kanaal is dan ook
noodzakelijk.

Metingen van de slibhoeveelheden laten zien dat er 140.000 m3 slib aanwezig is. Niet al het slib is
een belemmering voor de doorstroming van het water. Om het kanaal de komende 30 jaar goed te
kunnen laten functioneren zal minimaal 80.000 m3 slib verwijderd moeten worden. Waterschap Hunze en Aa’s verwacht dat het aanwezige slib net als in het Ruiten Aa kanaal, dat in 2020 gebaggerd is, een zanderige samenstelling heeft. Hierdoor heeft het slib dat achterblijft nauwelijks nadelige invloed op de waterkwaliteit.

Eerst wordt het slib in een tijdelijk weilanddepot aan de Venneweg opgeslagen om te kunnen ontwateren. De ontmanteling van het depot na indroging van het slib gebeurt conform een op te stellen contract tussen grondeigenaar en waterschap. Het waterschap betaalt vergoedingen voor inkomstenderving als gevolg van het meerjarig niet kunnen gebruiken van de landbouwgrond alsook voor het verwerken van het slib na indroging indien de ontvanger daarvoor kiest. Na indroging wordt het slib, dat aan de minimale kwaliteitseisen moet voldoen, verwerkt op aangrenzende percelen. De kosten zijn geraamd op € 1.450.000,-.

In het Mussel Aa kanaal is vervuiling aangetroffen van de voormalige RWZI ( rioolwaterzuiveringsinstallatie) Veele/Vlagtwedde. De kosten voor het opruimen van deze verontreiniging bedragen € 172.000,-.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Bé Eelsing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.