Ecologisch Alternatief: Westerwolde; uitbreiding megastallen nog steeds actueel

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.

Van een gekozen politiek bestuur mag men verwachten dat het bij beleidsbeslissingen rekening houdt met de problematiek van deze tijd; te denken valt aan de energiecrisis, de klimaatcrisis en een stikstofcrisis waarbij agrariërs worden uitgekocht omdat de (pluim) veestapel moet inkrimpen vanwege de aantasting van natuur en milieu. Zeer actueel de om zich heen grijpende vogelgriep die langs de randen van onze gemeente woedt. Alleen al dit jaar zijn er in Nederland 6 miljoen pluimveedieren gedood vanwege de vogelgriep! Om nog maar te zwijgen van de duizenden wilde dieren die getroffen worden door deze gevaarlijke ziekte.

Op 12 september 2017 is er door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Vlagtwedde een wijzigingsplan (van het bestemmingsplan) definitief vastgesteld. Het wijzigingsplan is getoetst aan het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid dat er in 2017 gold. Het provinciaal beleid dat sinds 2019 van kracht is (en geen ruimte meer biedt om dergelijke bedrijven uit te breiden als hierbij ook meer dieren worden gehouden) gold bij het vaststellen van dit wijzigingsplan dus nog niet. Nog steeds worden we geconfronteerd met  (verkeerde) beslissingen uit het verleden. Dus grote kans op schade aan natuur, milieu, landschap en volksgezondheid.

Het college van Westerwolde heeft bekend gemaakt in te zullen stemmen met de nieuwbouw  van een stal en uitbreiding van het aantal dieren (pluimvee) van 55.680 naar 72.250 dieren.

De uitbreiding van de intensieve pluimveehouderij draagt bij aan de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners door ziektes via zoönose, astma, longontsteking en andere longziekten. Verder worden natuur, milieu en biodiversiteit bedreigd door dergelijke industriële bedrijven.

Uitgangspunt van beleid zou moeten zijn; het welzijn, de gezondheid en de wensen van de inwoners en deze te betrekken bij ingrijpende beslissingen.

Het is dan ook verbijsterend dat inwoners slechts door middel van het indienen van bezwaarschriften of het schrijven van een zienswijze, tegen hun eigen bestuur, kenbaar kunnen maken wat deze beslissingen voor hen betekenen; daarbij hanteert onze gemeente het systeem dat inwoners alleen kunnen reageren op een inmiddels afgegeven vergunning i.p.v. dat zij vooraf geïnformeerd worden over nieuwe plannen en daarop kunnen reageren.

Dat geldt ook voor inwoners die bellen, mailen of ons berichten met vragen over al die recreatiewoningen die overal opduiken en waarvan zij niets weten. Doordat vorige gemeenteraden akkoord zijn gegaan met het afstaan van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het college en ingestemd hebben met bestemmingsplannen heeft de raad over veel zaken niets meer te zeggen. Na het verdriet om de zonnepanelen bij Sellingerbeetse, het achteraf legaliseren van het kappen van honderden bomen in Laude en het drama van Oudeschans zou men toch mogen verwachten dat het college daar lering uit getrokken heeft.

Fractie Ecologisch Alternatief

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.