Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens gemeente Oldambt

Foto: Catharina Glazenburg

OLDAMBT – In de basisregistratie personen (BRP: de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) van de gemeente Oldambt zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Oldambt woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gegevensverstrekking die nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken kunt u niet tegengaan. Deze verstrekking is wettelijk voorgeschreven.

In enkele gevallen kunnen ook andere instanties vragen om uw gegevens uit de basisregistratie. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Het gaat dan om verstrekkingen van gegevens aan:

  • verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen);
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren);
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.

Verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure. Indien u heeft verzocht om geheimhouding, dan mag de gemeente niet zomaar de verstrekking weigeren. In dat geval moet de gemeente een afweging maken tussen uw (privacy-)belang en het belang van de verstrekking. Bij de afweging onderzoekt de gemeente onder meer of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de aanvraag, of de gevraagde gegevens ook echt noodzakelijk zijn voor het doel en of de gegevens door de aanvrager niet op een andere wijze kunnen worden verkregen. Daarnaast gaat de gemeente na of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad indien tot verstrekking van gegevens wordt besloten. Voordat de gemeente besluit om uw gegevens te verstrekken, vraagt zij altijd eerst om uw zienswijze. Tegen een voorgenomen besluit tot verstrekking kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Verstrekkingsbeperking aanvragen

Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u op drie manieren aanvragen: online (hiervoor hebt u DigiD nodig), aan de balie of schriftelijk. Op www.gemeente-oldambt.nl leest u meer informatie over het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt totdat u het zelf intrekt.

Overzicht verstrekte gegevens


Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens uit de basisregistratie zijn verstrekt, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuis gestuurd.

Correcte gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een informatiefolder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de gemeente.

Bron: Gemeente Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.