PvdA Groningen: aanpak armoede speerpunt voor nieuw Provinciaal bestuur

GRONINGEN – Armoede is in Nederland een omvangrijk probleem en in Groningen in het bijzonder. Teveel kinderen groeien in onze provincie op in armoede. En veel volwassenen leven van een minimuminkomen. Zij hebben het niet makkelijk in deze tijd waarin alles duurder wordt. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat juist in onze provincie bovengemiddeld veel mensen in slecht geïsoleerde huizen wonen, waardoor de hoge energierekening extra hard aankomt. Dat gaat ons aan het hart en daarom moet de aanpak van armoede wat de PvdA betreft één van de speerpunten worden voor het nieuwe provinciebestuur na de verkiezingen.

Armoede begint met een gebrek aan geld, aan voldoende inkomen om de kosten van het dagelijks leven te kunnen betalen. De huur is eigenlijk elke maand te hoog, de tandarts te duur, een nieuwe winterjas zit er dit jaar wederom niet in. Laat staan een cadeautje voor een verjaardag, om van vakantie maar helemaal te zwijgen.

Maar armoede is meer dan te weinig geld hebben. Langdurige armoede tast de menselijke waardigheid en het levensgeluk aan. Leven in armoede betekent voor veel mensen ook sociale uitsluiting, niet mee kunnen doen. Want als er geen geld is voor een kinderfeestje of het lidmaatschap van de sportclub of de muziekvereniging, ligt eenzaamheid op de loer. Voor kinderen, maar zeker ook voor ouderen.

Sommige mensen denken dat armoede iets van het verleden is. Niets is minder waar. De aanpak van armoede vraagt nog steeds onze volle aandacht en er zijn concrete voorstellen nodig om er iets aan te doen. Want alle Groningers verdienen een zeker bestaan en de kans om volwaardig mee te doen. De PvdA staat voor een sociaal Groningen voor iedereen.

De landelijke overheid en de gemeenten kunnen veel doen tegen armoede, maar ook de provincie kan een bijdrage leveren. Vooral op het gebied van energie, woningbouw en ruimtelijke ordening. Daarom wil de PvdA in de volgende collegeperiode de volgende punten realiseren:

Een provinciale isolatiesubsidieregeling voor mensen met een laag inkomen waarmee we op korte termijn een financiële bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van woningen van mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Deze groep worden op dit moment het hardst getroffen worden door de hoge energieprijs en moeten zo snel mogelijk worden geholpen.

Een sociaal energietransitiefonds dat wordt gevormd met een deel van de opbrengsten van lokale duurzame energieopwekking ( zon- en windparken). Die fondsen kunnen door de Groningse gemeenten worden gebruikt om de woningen van huishoudens in energiearmoede te verduurzamen.

We onderzoeken of een provinciaal energiebedrijf mogelijk is. Op deze manier hebben we als provincie weer meer grip op onze energievoorziening en op de ruimtelijke ontwikkeling in onze provincie. Ook krijgen we zo meer invloed op de winsten en kunnen we die ook in Groningen investeren.

We zien een grotere rol voor energiecoöperaties bij de ondersteuning van burgers in energiearmoede en willen dit graag samen met hen oppakken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van energiecoaches die mensen helpen om energie te besparen.

We willen de samenwerking met sociale fondsen en organisaties zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur versterken. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs aan sport of cultuur deelnemen. Samen muziek maken en bewegen is niet alleen leuk maar draagt ook bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De provincie zet in op een hoger minimumloon bij alle nieuwe aanbestedingen en projecten. Voor de PvdA is 14 euro per uur de basis want van minder kunnen mensen niet fatsoenlijk rondkomen.

De PvdA wil dat iedereen in Groningen betaalbaar en veilig kan wonen. Daarom moet er fors geïnvesteerd blijven worden in de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Voor jonge starters, voor gezinnen en voor ouderen. Wat de PvdA betreft slaapt niemand in onze provincie op straat. Daarom moet er ook aandacht zijn voor de groeiende groep dak- en thuislozen. De provincie kan hierin voorop gaan door samen met gemeenten te zorgen voor goede bouwlocaties waar woningcorporaties en ontwikkelaars fijne, betaalbare woningen kunnen realiseren.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.