Politieke partijen vragen College van GS om betere bescherming Waddenzee

Foto: Mazzelmoaze

GRONINGEN – Het speelt al jaren, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot het probleem is: de lozingen van afvalwater op de Waddenzee. Ongeveer zestig bedrijven in de Waddenprovincies, zo bleek uit een brief van minister Harbers, hebben een vergunning om in dit kwetsbare natuurgebied afvalstoffen te lozen. Voor GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, D66, Partij voor het Noorden, PvdA en ChristenUnie reden om vragen te stellen aan het dagelijks bestuur van de provincie Groningen: Gedeputeerde Staten. 

Er spelen een aantal problemen bij dit soort vergunningen. Er wordt per bedrijf gekeken of de hoeveelheid geloosde stof onder de norm blijft, maar er wordt niet bekeken wat al die bedrijven samen in de Waddenzee lozen.  

Nadja Siersema (GroenLinks): ‘Keer op keer zie je dat economie boven de natuur staat, ook in ons Werelderfgoed de Waddenzee. Per lozing kijken zegt niets over het geheel! Om de Wadden te beschermen moet volgens GroenLinks alle lozingen stoppen. Wij zijn blij dat meerdere partijen uit de Staten onze zorgen delen.

De Waddenacademie heeft onlangs vastgesteld dat in de Waddenzee 31 soorten verontreinigende stoffen zijn gevonden die daar volgens Europese regels (de Kaderrichtlijn Water) niet mogen zijn. Europa tolereert dat nog, maar over vier jaar volgen er boetes als dit probleem niet opgelost is.  

Het is zeer zorgelijk dat de waterkwaliteit verslechtert. Dat 58 bedrijven lozen in dit gebied met een lozingsverbod is daarom ook onacceptabel”, aldus Fenna Feenstra (SP).  

GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, D66, Partij voor het Noorden, PvdA en ChristenUnie willen weten of en zo ja welke van de 31 stoffen afkomstig zijn van de lozende bedrijven. De partijen roepen het College op om stappen te zetten om de vervuiling te stoppen of terug te dringen, en samen met het Rijk en de andere Waddenprovincies een plan van aanpak op te stellen.

Naast de lozing van schadelijke stoffen is het lozen van warm industriewater ook een probleem. De temperaturen van het Wad-water en het looswater verschillen te veel, waardoor het leven rondom de lozingen afsterft.  

Stijn ten Hoeve (PvdD): ‘Een opwarming van enkele graden kan kwetsbare ecosystemen dusdanig verstoren dat ze onherstelbaar beschadigd raken. Er gelden niet voor niets strikte regels voor het lozen van warm water. Wordt wel voldoende gecontroleerd op naleving van de normen? De regels uit 2006 moeten wat ons betreft ook verder aangescherpt worden.’ 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.