2022: Veel bereikt en financieel een positief resultaat 

Foto: Jan Doornkamp
GRONINGEN – Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de jaarstukken van 2022 vastgesteld. Het college legt hierin verantwoording af over het in vorig jaar 2022 gevoerde beleid en de uitgaven. Aan de komende coalitie wordt een financieel gezonde huishouding overgedragen.  De coronapandemie had ook in begin 2022 nog grote invloed. Mondiale ontwikkelingen veroorzaakten bovendien een forse stijging van energieprijzen en inflatie. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 34,9 miljoen. Dit overschot op de jaarrekening is ontstaan doordat vorig jaar een aantal projecten en activiteiten niet zijn uitgevoerd of nog niet zijn voltooid. 

We gaan er vanuit dat de geplande projecten in dit lopende jaar nog worden afgerond en dat het geld, met goedkeuring van de staten, nog besteed zal worden. De behandeling van de jaarrekening door Provinciale Staten staat geagendeerd op woensdag 12 juli a.s.

Resultaten
De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn:Economie: samen met een groot aantal partners in de regio worden vanuit het Nationaal Programma Groningen stevige investeringen gedaan in de vrijetijdseconomie, gezondheid en bereikbaarheid. We zetten zwaar in op verduurzaming en vergroening van de industrie. Klimaat en energie: Groningen ligt op koers wat betreft wind op land, zonne-energie heeft een vlucht genomen. We zijn voorloper als het gaat om ontwikkeling van wind op zee en waterstofeconomie.   Ruimtelijk: Met de vaststelling van het koersdocument ‘Dit is Groningen’ is een aanzet gegeven voor onze nieuwe Omgevingsvisie. In samenspraak met de betrokken overheden en inwoners gaan we daar verder vorm aan geven. Landbouw: In de startnotitie Transitie Landelijk Gebied is ook de toekomst van de landbouw meegenomen. De provincie wil de opgelegde emissiereductie bereiken, onder andere met behulp van subsidieregelingen. Natuur: We hebben een ‘natuurlint’ van in totaal 2500 ha in het beekdal van de Ruiten Aa en de ecologische verbindingszone in Westerbroek afgerond. De aanleg van de verbinding tussen Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer is begonnen. Mobiliteit: Het meerjarige Programma Mobiliteit is tot stand gekomen. Fietsveiligheid is hierin een belangrijk onderwerp. In het kader van het Deltaplan voor het Noorden is een succesvolle lobby gevoerd in noordelijk verband, waardoor de Lelylijn, verbeteringen aan het bestaande spoor en  de Nedersaksenlijn dichterbij zijn gekomen. Cultuur: De problemen voor de culturele sector zijn na de coronajaren nog niet voorbij. We gaan daarom coulant om met prestatieafspraken. Samen met gemeenten kijken we naar mogelijkheden om culturele instellingen te helpen die moeite hebben met de gestegen energieprijzen. Leefbaarheid: Doel van ons leefbaarheidsprogramma is om de `brede welvaart’ in onze provincie te verbeteren. In 2022 zijn negen subsidies binnen de regeling ‘zorg en voorzieningen’ verleend, is de ‘Week van Leefbaarheid en Brede Welvaart’ georganiseerd en zijn drie projectsubsidies verleend voor de woningmarkt in Oost-Groningen.

De jaarstukken en bijlagen zijn op woensdag 24 mei om 12.00 uur als download beschikbaar via www.provinciegroningen.nl/huishoudboekje.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.