Ecologisch Alternatief: Mestvergister (g)een oplossing voor het mestoverschot?!

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

WESTERWOLDE –  Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.


In de gemeente Westerwolde is een vergunning aangevraagd voor een mono mestvergister; de eerste in onze gemeente. Ecologisch Alternatief heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Mestvergisting en andere vormen van mestbewerking vormen een noodgreep als reactie op het mestoverschot van een te grote veestapel. De wijze waarop mestbewerking zich tot nu ontwikkelt roept veel vragen op. Er is kritiek op de overheid, (die bijna wanhopig en met veel subsidie circa € 1 miljard tot nu toe) mestbewerking probeert aan te jagen en daarmee veel geld verkwist aan een kwaliteitsarm mestbeleid en na laat een deugdelijke milieuafweging te maken. Maar er is ook kritiek op de sector die weigert in te zien dat de toekomst ligt in minder dieren en meer oog voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.


Ecologisch Alternatief heeft grote bezwaren tegen de intensieve veehouderij, die door zijn grootschaligheid en werkwijze zorgt voor aantasting van natuur, milieu en biodiversiteit en veel dierenleed. De grote hoeveelheid mest die door de veel te grote sector wordt veroorzaakt leidt tot schijnoplossingen als de mestvergister. Behalve dat vergisting niet in het circulaire systeem past, is er het hoge risico op besmetting met zoönose en zijn er al te veel dodelijke ongevallen geweest als gevolg van explosies en verstikking door het biogas dat veel zwavelwaterstofgas bevat; dit gas is bij hoge concentraties niet te ruiken maar wel dodelijk. 


De meeste mensen begrijpen inmiddels dat we terug moeten naar meer plantaardig en een kleinere veestapel. Een mestvergister speelt echter in op de mogelijkheid tot verwerking van meer mest en dus meer dieren. Het is volkomen tegenstrijdig aan de afspraken voor het herstel van de natuur en de aanpak van de huidige klimaat-, milieu-, natuur- en dierenwelzijnsproblematiek.


Namens de fractie van Ecologisch Alternatief.,
Anneke Janse en Edith van der Horst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.