150.000 euro als impuls voor herstel van verbindende landschapselementen in drie karakteristieke Groningse landschappen

Foto: Bé Eelsing

WESTERWOLDE, VEENKOLONIËN, WESTERKWARTIER – Landschapsbeheer Groningen kan in de komende drie jaar een bedrag van € 150.000 van het Dinamo Fonds besteden om drie bijzondere landschapsgebieden te herstellen in het Groningse Zuidelijk Westerkwartier, de Veenkoloniën en Westerwolde. De bijdrage dient ook als katalysator om voor de drie gebieden bij verschillende partijen cofinanciering te stimuleren voor het herstellen van verschillende landschapselementen. Het herstel van de elementen wordt zodanig uitgevoerd dat deze de ecologische dooradering in de drie gebieden gaan versterken. Landschapsbeheer Groningen kan met de bijdrage haar slagkracht vergroten als actieve verbinder van verschillende partijen zoals boeren, particulieren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties om gezamenlijk de kwaliteit van het Groningse cultuurlandschap verder te herstellen. 

Ecologie als basis voor landschapskwaliteit en biodiversiteitsherstel

Landschapsbeheer Groningen start met een landschappelijke en ecologische analyse vanuit kennis van de cultuurhistorie en biodiversiteit. Een ecoloog van Landschapsbeheer Groningen voert een nulmeting uit zodat bekend is welke soorten planten, insecten, vogels tot amfibieën en kleine zoogdieren in deze gebieden leven. In de wervingscampagne die daarna start, worden grondeigenaren uitgenodigd om deel te nemen. In samenwerking worden houtsingels hersteld, erfbeplantingen aangelegd, struwelen geplant en bermen ontwikkeld. Het leefgebied van Groninger soorten wordt versterkt. Zo krijgt biodiversiteitsherstel een impuls naast de verhoging van de kwaliteit van het Groningse landschap. “Het zijn stuk voor stuk prachtige karakteristieke Groningse gebieden die verder herstel verdienen”, aldus Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds, “Met de jarenlange ervaring en de betrokkenheid van Landschapsbeheer Groningen hebben we er vertrouwen in dat zij met verschillende partijen voor een groot draagvlak kunnen zorgen om verbindende landschapselementen te gaan herstellen”.

Meerjarige samenwerking voor integrale gebiedsgerichte aanpak

Goede zorg voor het landschap is niet eenmalig, het vraagt structurele zorg en beheer. Op dit moment is de zorg voor het landschap echter veel vanuit projecten en tijdelijke financiering georganiseerd. Het Dinamo Fonds en Landschapsbeheer Groningen investeren nu in een meerjarige samenwerking om een integrale aanpak te ontwikkelen en de kwaliteit van het landschap duurzaam te vergroten. Het Dinamo Fonds stelt financiële middelen beschikbaar en Landschapsbeheer Groningen kennis, ervaring en capaciteit.

De gebiedsgerichte aanpak kan als voorbeeld dienen voor meer structurele samenwerkingen in landschapsbeheer. Daarom worden inwoners en grondeigenaren nauw betrokken en zorgt Landschapsbeheer Groningen voor kennisoverdracht. Het Dinamo Fonds en Landschapsbeheer Groningen gaan van 2024 tot en met 2027 de gebiedsgerichte aanpak in drie karakteristieke, Groningse landschappen uitvoeren.

“Wij maken ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap en Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen”, zegt Peter Hellinga directeur Landschapsbeheer Groningen, “We zijn blij dat het Dinamo Fonds ons als onafhankelijke verbinder tussen overheden, bewoners, natuurbeheerders en agrariërs het vertrouwen geeft om meerjarig gezamenlijk aan de slag te gaan.”

Over Landschapsbeheer Groningen

Stichting Landschapsbeheer Groningen is in 1982 opgericht met de duurzame ontwikkeling en het beheer van het cultuurlandschap in de provincie Groningen als doel. De organisatie werkt altijd met het oog op drie thema’s: landschappelijke beplantingen en biodiversiteit, betrokken bewoners en cultuurhistorie. Landschapsbeheer Groningen werkt vanuit de locatie Hoogkerk met ruim 50 professionals en vele vrijwilligers.

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds is als vermogensfonds opgericht vanwege bezorgdheid over de achteruitgang van onze leefomgeving. Door de afnemende biodiversiteit verzwakken populaties van dieren- en plantensoorten en dreigen deze uit te sterven. Hiermee verdwijnen ecosystemen en verandert het klimaat met grote gevolgen voor mens en dier. Het Dinamo Fonds zet zich daarom daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit en het cultuurlandschap met het ondersteunen van bijzondere projecten en initiatieven die gefinancierd worden uit het rendement van het vermogen. En met extra donaties, schenkingen en nalatenschappen kunnen er nog meer projecten voor het behoud van de biodiversiteit en onze bijzondere landschappen gesteund worden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.