Steeds meer duurzame pacht in Nederland

Veel landbouwgrond dat door boeren, landbouwers en telers gebruikt wordt is geen eigendom van henzelf. Deze gronden worden vaak gepacht, meestal van de provincie of het rijk. Aangezien de klimaatdiscussie volop speelt en er steeds meer klimaatvriendelijke maatregelen genomen worden, gaat ook de pacht van landbouwgrond de duurzame kant op.

Wat is duurzame pacht?
Momenteel zijn de provincies de grootste verpachters van landbouwgrond. Provincies dienen het klimaatakkoord uit te voeren dat de landelijke overheid heeft gesloten. Ook in het klimaatakkoord wordt de ambitie uitgesproken om het pachten te verduurzamen. Diverse provincies sturen hun pachter nu aan op het zo duurzaam mogelijk onderhouden van hun grond. Het duurzaam verpachten van grond kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om het duurzame beheer van oevers langs sloten, een verbod op het bestrijdingsmiddel glyfosaat of boeren die voorzien zijn van een certificaat Beter Leven of die een cursus natuurbeheer gevolgd hebben, voorrang te geven. Soms worden er bepaalde eisen aan het gebruik van de gepachte grond gesteld, voor de bevordering van de biodiversiteit. Het is dus voor de pachter niet mogelijk om bij duurzame pacht zomaar het land te bemesten of onbeperkt bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Duurzame pacht zal dan ook niet voor iedere landbouwer of teler geschikt zijn, maar ook in deze branche is meer en meer een verschuiving te zien naar duurzaamheid.

Pachtveilingen
Hoe komen pachters aan hun gepachte gronden? Voor het uitgeven van pachtgronden heeft een pachter tegenwoordig al genoeg aan een sim only abonnement. Met elke internetverbinding kan digitaal aan pachtveilingen deelgenomen worden. Zowel het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als provincies en waterschappen bieden hun gronden online aan. Wel uiteraard volgens de geldende regels. Daarbij is de regel dat ook pachtveilingen zich moeten houden aan een openbare inschrijving. Alle geïnteresseerden kunnen online bieden op een kavel, waarbij ieder bod onzichtbaar is voor andere bieders. Vooraf kunnen aspirant pachters de pachtvoorwaarden, pachtovereenkomst en alle informatie inzien. Duurzame pachtgronden worden als zodanig beschreven in de pachtvoorwaarden.

Proef duurzame verpachting in Westerwolde
Ook de provincie Groningen heeft besloten om vanaf 2021 ruim 700 hectare bouwland duurzaam te verpachten. Voorwaarden hiervoor zijn het verbod op bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het natuurlijke beheer van oevers van sloten op de verpachte gronden. Nog in 2020 gaat een proef met duurzame verpachting van start in de gemeente Westerwolde. De proef begint op 35 hectare grond waar geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer gebruikt mogen worden en waarbij de slootranden bloemrijk moeten worden, doordat er niet meer gemaaid en bemest mag worden. Tijdens de proef wordt bekeken hoe de maatregelen vanaf 2021 het beste ingevoerd kunnen worden. Voor de pachters kan dit even wennen zijn, maar in de regel is het wel zo dat de meeste provincies hiervoor in ruil een korting op de pacht aanbieden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.