Partij voor de Dieren: College verstrekt onjuiste informatie over stikstofuitstoot RWE

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – De provincie Groningen is mogelijk de fout in gegaan bij het verstrekken van een vergunning aan energiecentrale RWE voor verdubbeling van de bijstook van biomassa. Voor de aanvoer van de houtpellets en andere grondstoffen zijn méér en grotere schepen nodig die stikstofoxide uitstoten, met alle negatieve gevolgen vandien voor het Waddengebied en andere natuurgebieden. In de vergunning is alleen het laden en lossen in de haven doorgerekend maar niet het transport over zee. Afvalverwerkingsbedrijf EEW en de provincie zijn onlangs door de Raad van State op de vingers getikt voor een vergelijkbare situatie: in de stikstofberekeningen voor de aanvoer van meer afval voor twee nieuwe verbrandingslijnen zijn de extra scheepsbewegingen ten onrechte ook buiten beschouwing gelaten.

De Partij voor de Dieren vroeg woensdag j.l. of de gang van zaken rond EEW ook van toepassing is bij RWE, waarop het College een ontkennend antwoord gaf. Uit een onlangs ingediend beroepsschrift van o.a. milieuorganisatie MOB blijkt echter dat ook bij RWE de emissies als gevolg van de scheepsbewegingen naar en van de haven niet zijn meegenomen in de berekeningen. Dit betekent dat het effect van die emissie op de natuur ten onrechte buiten beschouwing is gebleven. Statenlid Ankie Voerman: “Weet het college van GS eigenlijk zelf wel welke milieuvoorwaarden het stelt aan RWE? Het lijkt er sterk op, dat het College graag een oogje toeknijpt om het RWE niet te moeilijk te maken”. De Partij voor de Dieren stelt nu schriftelijke vragen om opheldering te krijgen.

De provincie Groningen heeft onlangs een omgevingsvergunning verleend aan RWE om de bijstook van biomassa te verdubbelen (van 15% tot 30%). RWE en de provincie prijzen deze maatregel graag aan als gunstig voor het klimaat. Zeer ten onrechte: ontbossing is sowieso schadelijk voor biodiversiteit en klimaat, en het opstoken van het hout in een elektriciteitscentrale levert geen lagere maar juist een veel hogere CO2-uitstoot op. De extra bijstook van biomassa veroorzaakt daarnaast een fikse uitstoot van stikstof, wat schadelijk is voor het kwetsbare Waddenmilieu en andere natuurgebieden in Groningen, Friesland en Drenthe. Diverse milieuorganisaties hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de provinciale vergunning.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.