Gemeentebelangen Oldambt: ‘Hogere giften voor mensen in de bijstand’

Foto: Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt brengt in de raadsvergadering van 13 december een motie in stemming. De strekking van de motie is dat bijstandsgerechtigden tot 1.200 euro aan giften mogen ontvangen zonder dat zij daarvoor worden gekort op hun uitkering.

In december 2020 haalde een voorval in de gemeente Wijdemeren het landelijke nieuws. Een bijstandsgerechtigde in die gemeente moest 7.000 euro terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder had gekregen. Dit voorval leidde tot veel ophef.

Gift tot 1.200 euro
Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept een vrijstelling voor giften in te voeren tot een bedrag van 1.200 euro per jaar voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,Op dit moment is nog niet bekend wanneer de landelijke regeling wordt ingevoerd. Wij willen hier niet op wachten en roepen het college daarom op om inwoners met een bijstandsuitkering nu al een vrijstelling te geven voor giften tot 1.200 euro per jaar. En omdat ons voorstel tot vermindering van administratieve lasten van de gemeente leidt, verdient het zich vanzelf terug.’’

In andere gemeenten geldt de vrijstelling al
Vooruitlopend op de landelijke regeling is in diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Nijmegen en Zoetermeer, al een vrijstellingsregeling ingevoerd. Klein: ,,Onlangs nog heeft de raad van Noordenveld – unaniem – zo’n vrijstellingsregeling vastgesteld. Als het daar kan, kan het bij ons ook.”

Motie vrijstelling van 1.200 euro per jaar

De raad van Oldambt, in vergadering bijeen op 13 december 2021,

Overwegende dat:

⦁ mensen in de bijstand niet direct op hun uitkering gekort dienen te worden voor het ontvangen van giften, zoals boodschappen;
⦁ de Tweede Kamer de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (Kamerstukken 2020-21, 24515, nr. 580) heeft aangenomen die de regering verzoekt om voor mensen in de bijstand een landelijke vrijstelling voor giften te realiseren van 1.200 euro per jaar;
⦁ op dit moment nog niet bekend is wanneer de landelijke vrijstelling wordt ingevoerd;
⦁ vooruitlopend hierop diverse gemeenten (o.a. Amsterdam, Nijmegen, Venray, Arnhem, Rijswijk, Zoetermeer en Noordenveld) al een vrijstelling voor giften geven van 1.200 euro per jaar en Oldambt dit voorbeeld kan volgen;

verzoekt het college om:

⦁ niet af te wachten tot de landelijke regeling is ingevoerd, maar voor bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk een vrijstelling te realiseren voor giften tot 1.200 euro per jaar;
⦁ deze maatregel via de gebruikelijk weg, waaronder de gemeentelijke website, onder de aandacht van de inwoners te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen Oldambt

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.