Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Oldambt 2022 – 2039 ter vaststelling naar gemeenteraad

Foto: Catharina Glazenburg

OLDAMBT – Samen met de in de gemeente Oldambt actieve schoolbesturen (NoorderBasis, Primenius, SOOOG en VCO) is een integraal huisvestingsplan tot stand gekomen met daarin voorstellen voor renovatie of nieuwbouw van de huidige schoolgebouwen. Het Integraal Huisvestingsplan is een strategisch meerjaren huisvestingsplan voor het primair onderwijs in de gemeente Oldambt en heeft betrekking op de periode 2022 – 2039. Met het huisvestingsplan ontstaat er voor de schoolbesturen én de gemeente meer zekerheid over de te verwachten investeringsbeslissingen op korte en middellange termijn. Het Integraal Huisvestingsplan is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Passende huisvesting

Goede schoolgebouwen dragen bij aan het kunnen geven van goed onderwijs en zorgen daarnaast voor een prettig leer- en werkklimaat. 75% van de schoolgebouwen in Oldambt zijn gerealiseerd in de periode tussen 1961 en 1980 wat maakt dat zij niet altijd meer geschikt zijn voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor passende huisvesting van het onderwijs. De inhoud en identiteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

In het huisvestingsplan voor primair onderwijs staan de plannen beschreven voor de komende 16 jaar. Deze periode is verdeeld over drie fasen.

Huisvestingsplan 2022 t/m 2025

Het huisvestingsplan geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden, alsook wat de omvang is van de daarvoor benodigde investeringen, welke worden meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. In de eerste periode van het huisvestingsplan (2022 t/m 2025) zijn bindende afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeente. In het plan staan o.a. de projecten CBS Maranatha en OBS De Tweemaster, die beiden aan vervangende nieuwbouw toe zijn. Het gemeentelijke investeringsbedrag voor deze drie projecten bedraagt € 6.250.000,-.

Huisvestingsplannen 2026 t/m 2029 en 2030 en verder

Voor de periode 2026 t/m 2029 hebben de schoolbesturen en de gemeente een intentie uitgesproken om tot planvorming te komen. De plannen zijn gemaakt, maar worden te zijner tijd geactualiseerd en bijgewerkt om vervolgens als bindende afspraak vastgelegd te worden voor een periode van vier jaar.

Het huisvestingsplan is een dynamisch document en wordt gedurende de looptijd geactualiseerd. Hierdoor kan rekening worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.