Motie VVD over (ver) bejagen wolf verworpen; Raad verdeeld

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.


Tijdens de behandeling van de motie over het (ver)bejagen van de wolf liepen woensdag tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde de meningen per fractie zeer uiteen. Zo nam een raadslid van het CDA de gelegenheid te baat om een lijst met dieren op te noemen die wat hem betreft ook afgeschoten konden worden en leken alleen Ecologisch Alternatief, PVV en GroenLinks tegen de motie te gaan stemmen. De PvdA vroeg na het debat om een korte schorsing. Bij terugkomst in de raad legde raadslid Keizer uit dat zijn fractie op haar voornemen in te stemmen met de motie was teruggekomen. Mede door het betoog van Ecologisch Alternatief waarin met feiten de stellingen en argumenten, die de noodzaak van het bejagen van de wolf moesten rechtvaardigen, weerlegd werden, besloot de fractie van de PvdA tegen de motie te stemmen, waardoor deze verworpen werd.


Maar waarom nu juist op dit moment deze motie? In 2019 hebben de 12 provincies in het interprovinciaal wolvenplan afgesproken hoe zij omgaan met wolven in Nederland. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen of beperken van schade door wolven, de afhandeling van schade door wolven en het monitoren van de wolvenpopulatie. De provincies werken aan de actualisatie van het wolvenplan. De afspraken uit het huidige wolvenplan blijven van kracht totdat het nieuwe plan er is. Daarnaast wil de Rijksoverheid in 2023 een maatschappelijke dialoog starten over hoe mensen en wolven samen kunnen leven waarbij onderwerpen als angstgevoelens bij mensen door de wolf, de positie van de wolf in de natuur en de bescherming van erfdieren en vee, aan bod komen.

Op zaterdag 7 maart 2015 is de eerste wolf gespot in Nederland nadat de laatste in 1869 was afgeschoten, dat maakte emoties los maar er was ook enthousiasme omdat uit onderzoek is gebleken dat zijn aanwezigheid zorgt voor een gezondere populatie reeën, wilde zwijnen en edelherten. Als de wolf, net als andere predatoren (roofdieren) als vos en roofvogels, wordt doodgeschoten, door het zogenaamde beheren, ontstaan er grote hoeveelheden van hun prooidieren zoals hazen, reeën en zwijnen. De enige diersoort die daar baat bij heeft is de mens omdat hij dan op deze prooidieren kan jagen.

De motie, informatie en stellingen weerlegd.
⦁ “ Inwoners, waaronder kinderen, voelen zich onveilig tijdens het recreëren en naar schoolfietsen, hobbydierhouders hebben slaapproblemen, psychische en fysieke klachten, onthouden zich van sociale activiteiten met collega’s en gaan ook niet meer ’s avonds op visite omdat hun dieren dan veel te lang binnen moeten staan“, staat in de motie die pleit voor het bejagen van de wolf. Maar ook wordt er gewaarschuwd dat het aantal wolven, als we niet “ingrijpen/gaan beheren” zo in aantal zal toenemen dat het onze maatschappij zal ontwrichten!
In de motie staat dat de wolf een bedreiging vormt voor onze inwoners en hun dieren maar wolven en mensen kunnen goed naast elkaar leven omdat gezonde wolven, die niet door mensen worden geprovoceerd of gevoed, geen bedreiging vormen. Wolven zijn schuwe dieren die van nature contact met mensen vermijden; het is dus van groot belang de wolf niet te voeren of op andere manieren te laten wennen aan contact met mensen want dat verandert zijn natuurlijke gedrag en zal hij contact met mensen niet meer uit de weg, zoekt dat zelfs op.
⦁ “ Ondernemers komen voor grote financiele en emotionele problemen te staan en zij staan er alleen voor”, is een van de argumenten in de motie. Net als voor hobbydierenhouders geldt ook voor ondernemers dat zij hun dieren dienen te beschermen, daar worden ze zelfs in de wet toe verplicht; dat kan het beste door een wolf-werende omheining te plaatsen maar veel dierenhouders weigeren dat te doen. Ook zijn er verschillende organisaties die hen daarbij willen ondersteunen. Door monitoring weet men dat er geen meldingen zijn over wolven die door deze omheining zijn gegaan.
⦁ “ De wolf maakt veel slachtoffers” schrijft de heer Buigel in de motie, maar even in perspectief: wolven zouden 300 schapen hebben doodgebeten of aangevallen echter honden zijn goed voor 4000 schapen en de mens draait er op jaarbasis zo een half miljoen doorheen Daarbij is het systeem dat voor een, door een wolf, doodgebeten schaap een vergoeding verkregen kan worden en niet wanneer het schaap door een hond is doodgebeten waardoor, zo bleek, mensen regelmatig aangeven dat hun schaap is doodgebeten door een wolf terwijl het om een loslopende hond ging.
Het kwalijkst in de motie vindt Ecologisch Alternatief de suggestie dat lidstaten van de Europese Unie mogelijkheden hebben voor eigen beleid t.a.v. de wolf en dat Frankrijk en Duitsland daarvoor als voorbeeld worden genoemd. Dit is absoluut foutieve informatie, beide landen houden zich volledig aan de Europese wetgeving. Wel zijn in deze landen, net als in Nederland, agrarische organisaties en jagersverenigingen aan het oproepen tot versoepeling van de regels om wolven te mogen afschieten; maar dat is een heel ander verhaal!


Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, kijk dan op onze website, www.ecologischalternatief waar het geluidsfragment over de motie staat, de motie zelf en onze reactie daarop.


Namens de fractie Ecologisch Alternatief,
Edith van der Horst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.