Samenwerkingsafspraken over de bouw van 28.500 nieuwe woningen 

Foto: provincie Groningen, Xander Brinkman

 

GRONINGEN, DRENTHE – Gemeenten, provincie en het Rijk werken nauw samen om de bouw van 28.500 woningen in de provincie Groningen tot en met 2030 te realiseren. Voor de regio’s Eemsdelta, Oost-Groningen en Groningen-Assen hebben de gemeenten en provincies samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening drie regionale woondeals ondertekend. Hierin staan afspraken over het aantal woningen dat per regio gebouwd wordt en de belangrijkste locaties. Ook staan in de woondeals aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden en wat de rol en inzet is van iedere partij om de woningen te realiseren. Er komen 3.293 in regio Eemsdelta, 3.846 in de regio Oost-Groningen en 21.370 woningen in de regio Groningen-Assen. Voor deze laatste regio werken provincies Drenthe en Groningen samen met de Groninger en Noord-Drentse gemeenten in de regio Groningen-Assen. De Groningse corporaties hebben een steunverklaring op de woondeals afgegeven.  Meer woningen en tempo omhoog

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda moet het landelijk woningtekort worden opgelost en de regionale woondeals zijn hier een uitwerking van. Behalve afspraken over aantallen woningen en inzet, zijn er ook afspraken over gezamenlijke opgaven opgenomen. Zoals de verdeling van onrendabele investeringen, de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van buurten en wijken (sloop en/of renovatie). Op basis van de woondeals zorgen de partijen voor actieve sturing en afstemming. Deze inzet moet ervoor zorgen dat het aantal woningen evenwichtig en met een hoger tempo groeit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking is het sleutelwoord.  

De schouders eronder 
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Er zijn veel inwoners die een betaalbare en duurzame koop- of huurwoning nodig hebben. Woningbouw is dus nodig om aan deze toenemende vraag te voldoen. Daarnaast moeten er woningen vervangen worden om de leefbaarheid op peil te houden. Met de woondeals laten we zien dat we samen de schouders eronder zetten en de regie pakken. Ook in perioden waarin omstandigheden wijzigen en aanpassingsvermogen nodig is. Alleen zo kunnen we voldoende huizen realiseren.” 

Minister Hugo de Jonge sluit hierop aan: “Goed dat ook in de provincie Groningen vandaag drie woondeals zijn gesloten. Met de gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen gaan we duizenden woningen bouwen in de steden én dorpen van Groningen. Een mooi voorbeeld voor de andere provincies die nog gaan volgen. In heel Nederland gaan we 900.000 woningen erbij bouwen tot en met 2030.”

Wat zijn specifieke aandachtspunten? 
De Groninger situatie maakt de woningbouwopgave ingewikkeld. Zo hebben alle drie de regio’s hun aandachtspunten en spelen de versterkingsopgave, verduurzaming en vernieuwing een belangrijke rol:

Regio Eemsdelta
De woningbouw in de regio Eemsdelta gaat voor het overgrote deel over de versterking vanwege aardbevingsschade: sloop en nieuwbouw van woningen. Dit is een andere opgave dan die van de Nationale Woon- en Bouwagenda. In deze versterkingsprojecten wordt ook ingezet op toekomstige ontwikkelingen en daardoor wordt een lichte groei van woningen in deze regio voorzien. Met deze woondeal komt de noodzaak tot nauwe samenwerking sterk naar voren. Regio Oost-Groningen
In Oost-Groningen vindt een lichte toename van het aantal nieuwe woningen plaats. Daarnaast wordt rekening gehouden met een nog grotere uitdaging in deze regio: het vernieuwen en verduurzamen van bestaande woningen. In Oost-Groningen gaat dit vrijwel altijd samen met het slopen van woningen en daardoor is het een complexere en duurdere opgave.

Regio Groningen-Assen
De regio Groningen–Assen stemt al ruim 25 jaar de regionale woningbouw met elkaar af. Dit gebeurt gemeentegrens- en provinciegrensoverschrijdend, omdat deze regio zich kenmerkt door een sterk samenhangende woningmarkt. In de regio Groningen-Assen worden de komende jaren veel woningen gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen nodig om buurten en wijken te vernieuwen en bereikbaar te maken. Om dit te kunnen realiseren, wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties aan een sterke regio.

Extra geld al gereserveerd voor versnellen woningbouw
In de komende tijd worden de plannen uitgewerkt met locaties en doelgroepen waarvoor gebouwd wordt. Gemeenten, provincies en het Rijk trekken hierbij gezamenlijk op om waar mogelijk de bouwplannen te versnellen. De provincies ondersteunen gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen. Voor het inhuren van extra ambtelijke capaciteit heeft de provincie Groningen samen met het Rijk ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Groninger gemeenten en waterschappen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen om de voorfase van woningbouw te versnellen. Ook het Rijk draagt hieraan bij. Een eerste ronde van deze subsidie heeft aan de versnelling van 15 woningbouwprojecten in de provincie Groningen bijgedragen.    

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.